Anatomia prawdy cz.3 - Krzysztof Konrad
Proza » Długie Opowiadania » Anatomia prawdy cz.3
A A A
Od autora: Standardowo przestrzegam osoby wrażliwe przed sadystycznymi opisami oraz podejmowaniem tematów silnie kontrowersyjnych.
Klasyfikacja wiekowa: +18


                                                                III

      Co zro­bić z cia­łem? Wy­wa­lić do śmie­ci, spa­lić? Może za­mu­ro­wać? Zmu­sza­łem mózg do in­ten­syw­ne­go my­śle­nia, prze­grze­bu­jąc wszyst­kie jego za­kąt­ki. Prze­szu­ka­łem każde miej­sce, zda­rze­nie, osobę, która mo­gła­by mi to uła­twić, a która za­pi­sa­ła się w korze mó­zgo­wej mojej zde­ze­lo­wa­nej psy­chi­ki.
Dosyć tego pie­prze­nia, nie po­tra­fię bu­do­wać sztucz­nych na­pięć. Tak na­praw­dę wie­dzia­łem co robić z gów­nia­rzem w chwi­li od­ci­na­nia głowy. Nie bez po­wo­du na­pi­sa­łem o za­bój­stwie sio­stry. Kto by nie na­pi­sał, skoro to takie pięk­ne zrzą­dze­nie losu? Ona na­kar­mi­ła ptaki zwie­rzę­ciem, ja po­sta­no­wi­łem na­kar­mić je czło­wie­kiem. Byłem w tym miej­scu kilka lat wcze­śniej i nawet wtedy zla­ty­wa­ły się tam setki sępów. O ile nie myli mnie pa­mięć, pit­bul­la ob­sku­ba­ły w jeden dzień, choć ważył aż trzy­dzie­ści pięć ki­lo­gra­mów. Po zwa­że­niu każ­de­go pa­kun­ku po kolei i zsu­mo­wa­niu wy­szło czter­dzie­ści dwa. Gdyby nie jadł ta­kich świństw, wszyst­ko po­szło­by spraw­niej.

Gdy znaj­du­ję się w takim mo­men­cie życia, za­pi­sy­wa­nie wszyst­kie­go jest pro­ste. To je­dy­nie li­te­ry ukła­da­ją­ce się w słowa, a póź­niej – w zda­nia. Nie po­tra­fię już za­trzy­mać cwa­niac­twa, któ­rym za­la­tu­ją moje wy­zna­nia, ale uwierz mi, nawet wiedząc jak zli­kwi­do­wać ślady, mój mózg nie był tym ska­żo­ny. Mo­żesz po­my­śleć, że wszyst­ko przy­cho­dzi­ło tak łatwo. Nor­mal­ny czło­wiek przy takim wi­do­ku roz­sy­pał­by się cał­ko­wi­cie, a do­cho­dze­nie do sie­bie trwa­ło­by trzy­krot­nie dłu­żej. Nor­mal­ny czło­wiek wy­stu­kał­by sto dwa­na­ście w te­le­fo­nie i po kilku dłuż­szych go­dzi­nach wszyst­ko by wy­glą­da­ło w miarę nor­mal­nie. Ja, do tego czasu zdą­ży­łem roz­sy­pać roz­człon­ko­wa­ne ciało mię­dzy wzgó­rza­mi i po­sy­pać je ziar­nem. Ro­biąc to, nie do­cho­dzi­łem do wnio­sku, że gdyby nie se­ro­we chrup­ki, miał­bym lżej­szy pro­blem. Wtedy tak nie my­śla­łem, myślę tak teraz.

Video pod­po­wia­da, że były we mnie jesz­cze ak­cep­to­wal­ne w spo­łe­czeń­stwie od­ru­chy. Nie było to może pod­da­nie się karze, ale zde­cy­do­wa­łem się na wspar­cie. Tylko psy­cho­log mógł­by pomóc mi w zro­zu­mie­niu wła­snej na­tu­ry. Usta­li­łem o czym mógł­bym po­wie­dzieć, a czego uni­kać, żeby nie wpę­dzić się do pier­dla. Za­mie­ni­łem dziec­ko na psa, a ptac­two na inne psy, zja­da­ją­ce jego zwło­ki. Opo­wie­dział­bym o tym, jak prze­ci­na­łem jego łapki, bojąc się re­ak­cji po­li­cji na to, co za­sta­łem koło łóżka. Po­wie­dział­bym o szli­fier­ce, którą włą­cza­łem co­dzien­nie, gdy tylko wra­ca­łem z pracy, żeby za­głu­szyć mu­zy­kę stru­ny lęku. Po­wie­dział­bym o tym, jak wy­pi­ja­łem hek­to­li­try na­po­ju ener­ge­tycz­ne­go, żeby tylko nie obu­dzić się obok no­we­go go­ścia.

Nie żyję w nędzy. W po­życz­kach za­ra­biam tyle, ile bie­rze kor­posz­czur. Trzy ty­sią­ce netto za­wsze wy­star­czało na pod­sta­wo­we po­trze­by. Za taką sumę mo­głem opła­cić dość dro­gie, bo ładne miesz­ka­nie, auto, je­dze­nie i sprzą­ta­nie, które jest moją pasją. Nie mam oszczęd­no­ści, lecz nigdy się tym spe­cjal­nie nie przej­mo­wa­łem. Życie le­cia­ło mi na pracy, książ­kach i spo­tka­niach z Nadią, nie trud­no się więc do­my­ślić, że tak nudna eg­zy­sten­cja nie zmu­sza­ła mnie do my­śle­nia o czar­nej go­dzi­nie. W końcu po­ja­wiło się pra­wie pięć­dzie­siąt kilo stra­chu i kon­wul­syj­ne­go wręcz po­czu­cia winy, które ktoś mu­siał ze mnie zdjąć. Za­in­te­re­so­wa­łem się dar­mo­wym psy­cho­lo­giem. Do­wie­dzia­łem się, że na psy­cho­te­ra­pię ufun­do­wa­ną przez pań­stwo po­cze­kał­bym pół­to­ra roku. Nie pod­da­łem się. Po­szu­ka­łem nu­me­ru pry­wat­ne­go te­ra­peu­ty, który za jedną wi­zy­tę wołał sobie ba­ga­te­la, pra­wie dwie stówy. Pan Lu­cjusz poin­for­mo­wał mnie, że te­ra­pia jest sku­tecz­na przy dwóch wi­zy­tach ty­go­dnio­wo. Uak­tyw­ni­ło mi się zbo­cze­nie za­wo­do­we i szyb­ko pod­li­czy­łem, że takie roz­mo­wy kosz­tują grubo ponad ty­siąc w skali mie­sią­ca.

Jakiś czas temu wy­two­rzo­no nowy model promu, który zre­du­ku­je koszt lotu w prze­strzeń ko­smicz­ną nawet o kil­ka­dzie­siąt pro­cent. Szyb­kość naszego in­ter­ne­tu sięga pręd­ko­ści świa­tła. Je­ste­śmy w sta­nie roz­ma­wiać ze sobą, będąc od­da­lo­ny­mi ty­sią­ce ki­lo­me­trów od sie­bie. Wszyst­ko to za­słu­ga na­szych ma­te­ma­ty­ków, fi­zy­ków i in­for­ma­ty­ków. Lu­dzie nauki, ab­so­lut­nie wy­bit­ne jed­nost­ki wy­no­szą nas na wy­ży­ny po­stę­pu, co rusz udo­wad­nia­jąc nie­ogra­ni­czo­ność ludz­kie­go in­te­lek­tu. Wszy­scy starają się roz­wi­jać cy­wi­li­za­cję, nie zwa­ża­jąc na nie­do­ro­zwój psy­chicz­ny i emo­cjo­nal­ny dużej czę­ści spo­łe­czeń­stwa. Srogo za­pła­ci­łem za hi­sto­ryj­kę o psie i szli­fier­ce u pana Lu­cju­sza. Co zro­bił­by na moim miej­scu bie­dak, ży­ją­cy w skraj­nej nędzy? Po­cze­ka­ła­by pół­to­ra roku, choć wąt­pli­we jest, że po tak dłu­gim cza­sie mó­wił­by tylko o tych dwóch re­kwi­zy­tach.

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
Krzysztof Konrad · dnia 18.04.2017 10:21 · Czytań: 132 · Średnia ocena: 4 · Komentarzy: 7
Komentarze
faith dnia 18.04.2017 10:26
Do treści nic nie mam, do sposobu prowadzenia narracji również, jej bezuczuciowość i brak emocjonalności pasuje do kreowanej postaci. Ale czcionka jest koszmarna. Choćby nie wiem jak dobre było opowiadanie, przez taki jej dobór skazujesz czytelnika na spore problemy z przebrnięciem przez treść.

Pozdrawiam!
JOLA S. dnia 18.04.2017 10:37 Ocena: Bardzo dobre
Krzysiu,
mam te same spostrzeżenia co faith,, podpisuję się pod nimi obiema łapami. Masz talent i wykonałeś kawał dobrej roboty. Trzy razy przymierzałam się do tego tekstu, ale za każdym razem odpadałam. W pisaniu też liczy się opakowanie.
Proszę zmień czcionkę.
Pozdrawiam gorąco :) :)
JOLA S.
Krzysztof Konrad dnia 18.04.2017 10:50
Faith... Zmienisz? :( nie wiem jak to się robi...
faith dnia 18.04.2017 10:58
Myślę, że tak jest o wiele lżej dla oczu. ;)

Pozdrowienia!
JOLA S. dnia 18.04.2017 11:27 Ocena: Bardzo dobre
Ooo, jest dużo lepiej, bez porównania. Zgadzam się - ta historia miała być mocna i taką jest.Brawo. Dla mnie samego część końcowa duża cięższa i lepsza niż początek, ale tak to się pisze z perspektywy pierwszej osoby...

Przeredagowany tekst jest na pewno lepszy.


Pozdrawiam,

JOLA S.
Aronia23 dnia 18.04.2017 15:17
Panie Krzysztofie Konradzie, moim zdaniem tekst pokazuje mentalność i luz ludzi zaradnych - dobrze, bo motywuje tych nieudaczników, ale ci na śmietnikach, nie zawsze ze swojej winy, może nie umieją "skorzystać" z motywacji. Ludzie są różni, jak wiesz. Rzuciły mną z lekka te zdania - oddalone od siebie w tekście:
"... mogłem opłacić dość drogie, bo ładne mieszkanie, auto, jedzenie i sprzątanie, które jest moją pasją. Nie mam oszczędności, lecz nigdy się tym specjalnie nie przejmowałem. " i dla przeciwwagi:
".... bie­dak, ży­ją­cy w skraj­nej nędzy? Po­cze­ka­ła­by pół­to­ra roku, choć wąt­pli­we jest, że po tak dłu­gim cza­sie mó­wił­by tylko o tych dwóch re­kwi­zy­tach."
Choroby niszczą i są drogie, jak drogie? Wie, większość ludzi.

"Uaktywniło mi się zboczenie zawodowe i szybko podliczyłem, że takie rozmowy kosztują grubo ponad tysiąc w skali miesiąca.".
allaska dnia 22.04.2017 19:28
Cytat:
Trzy ty­sią­ce netto za­wsze wy­star­czało na pod­sta­wo­we po­trze­by. Za taką sumę mo­głem opła­cić dość dro­gie, bo ładne miesz­ka­nie, auto, je­dze­nie i sprzą­ta­nie, które jest moją pasją.
- a tutaj akurat i mieszkanie i samochód i coś tam jeszcze za trzy tysiące? Nie wierzę :)

Ostatni akapit nie przypadł, dlaczego ten wtręt o internecie? Nie pasuje mi.

Cytat:
Wszy­scy sta­ra­ją się roz­wi­jać cy­wi­li­za­cję, nie zwa­ża­jąc na nie­do­ro­zwój psy­chicz­ny i emo­cjo­nal­ny dużej czę­ści spo­łe­czeń­stwa.
- to zdanie dla mnie najlepsze :)
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Aronia23
27/04/2017 00:14
Witam APE, widać, że lubisz naturę. dbasz o nią, choć… »
introwerka
27/04/2017 00:11
Lilu, bardzo mi miło :) Cieszę się bardzo z Twoich… »
introwerka
27/04/2017 00:08
Tak, to bardzo wzruszający wiersz. Poza tym, o czym… »
maak
27/04/2017 00:06
Może tęsknoty ojca zostaną kiedyś spełnione przez syna. Może… »
maak
26/04/2017 23:53
Udana codzienność jest przepiękna. Jak ten wiersz. Maak… »
introwerka
26/04/2017 23:48
Dla mnie to przede wszystkim wiersz o zwyczajności bez… »
maak
26/04/2017 23:26
Niczyja i DoCo, odpięknie się odciociacie za chwilkę, że nie… »
Niczyja
26/04/2017 23:08
Cześć Michale, Dziękuję za rozbudowany i mądry komentarz:)»
Niczyja
26/04/2017 22:46
DoCo, nie pytam o męskie "balony", nie chcę… »
Lilah
26/04/2017 22:35
Nalko, ja starałam się tylko pokazać Ci, że z rytmem coś… »
Nalka31
26/04/2017 22:29
Kamyczku ten wiersz był jednym z moich faworytów, na którego… »
Nalka31
26/04/2017 22:18
Lilu bardzo dziękuję za wglądnięcie pod wierszydło i… »
Lilah
26/04/2017 21:35
Mike, tyle ciepłych słów mi podarowałeś, że aż się… »
Lilah
26/04/2017 21:24
Ładnie, Naleczko, ale rytm w niektórych miejscach kuleje… »
Niczyja
26/04/2017 21:21
Dziękuję i cieszę się, Lilah:) »
ShoutBox
 • Aronia23
 • 27/04/2017 00:15
 • Maurycy dziękuję :)))
 • Niczyja
 • 26/04/2017 22:48
 • Jak bum cyk-cyk, nie słyszałam:)
 • allaska
 • 26/04/2017 22:44
 • Napisałam kiedyś "felieton" o skandalistach prawdziwych z talentem takich jak van Gogh, E. Winehouse i fałszywych mniej utalentowanych, to tak mnie się przypomniało
 • allaska
 • 26/04/2017 22:41
 • To postać fikcyjna, no nie wierzę, że nie słyszałaś :)
 • Niczyja
 • 26/04/2017 22:38
 • Nie znam Quasimodo, a van Gogha uwielbiam i szanuję za jego wybory.
 • allaska
 • 26/04/2017 22:34
 • Niczyja, nie zawsze piękno idzie w parze z radością, dla mnie np: piękny jest "smutek" van Gogha. kiedyś moja znajoma powiedziała, że w brzydocie jest piękno. Cośw tym jest. Qausimodo miałpiękną duszę
 • Niczyja
 • 26/04/2017 22:08
 • Zmieściło się jeszcze i to smutne piękno... Dziękuję.
 • allaska
 • 26/04/2017 21:30
 • Może jakiś bonus znajdę w pamięci... [link]
 • allaska
 • 26/04/2017 21:26
 • Cieszę się Niczyja:)
Ostatnio widziani
Gości online:29
Najnowszy:FiciakA23