Profil użytkownika
Miladora

Użytkownik
Offline
 • Miejscowość:
 • Data urodzenia:
 • Kraków
 • -
 • Data rejestracji:
 • Ostatnia wizyta:
 • 20.10.2008 11:30
 • 18.09.2019 13:06
 • Tekstów:
 • Recenzji:
 • Komentarzy:
 • Pomógł:
 • Postów na Forum:
 • Tematów na Forum:
 • Newsów:
 • Postów w Shoutboxie:
 • 380
 • 10
 • 14,564
 • 1,840 razy
 • 7,104
 • 45
 • 1
 • 3,898
 • Grupy użytkownika:
Ostatnie komentarze Miladora
Całkiem sympatycznie, Apisku. :)

Zwróć jednak uwagę na metrum:
Cytat:
znowu je­sień / cóż za szczę­ście / w moim sercu
czas wy­ka­pie / się rzę­si­ście / razem z desz­czem

Cytat:
będę chla­pał / jak roz­chla­piacz / naj­przed­niej­szy
może je­stem / na to tro­chę / ciut za duży
lecz we­wnętrz­nie / to ja je­stem / znacz­nie mniej­szy

Cytat:
nim za­szro­ni / nam od rana / okna w fu­rach
czas bu­dzi­ków /-ze­skro­ba­czy / w za­wie­sze­niu
za­tańcz w desz­czu / czyś jest sza­rak / czy fi­gu­ra

Już wiesz, czym różnią się te wersy od pozostałych? :)
A przy okazji:
Cytat:
może je­stem na to tro­chę ciut za duży
lecz we­wnętrz­nie to ja je­stem znacz­nie mniej­szy

Można dać - lecz wewnętrznie to ja bywam znacznie mniejszy - i już nie ma powtórzenia.

Dobrze znowu Cię zobaczyć.
Serdeczności. :)
Deszczowa dansenka · 31.10.2018 12:24 · Czytaj całość
Cytat:
pa­mię­tam za­pach wil­got­nej ziemi
kiedy je­sien­nie szep­tał w ogro­dzie
pła­skie ko­lum­ny za dłu­gich cieni
rzeź­bił na tra­wie sło­necz­ny ogień

A gdyby tak bardziej połączyć ze sobą te wersy, Dod?

- pamiętam zapach wilgotnej ziemi
kiedy jesiennie szeptał w ogrodzie
i gdy kolumny za długich cieni
rzeźbił na trawie słoneczny ogień -

Ale ładnie i klimatycznie.

Miłego. :)
październik · 16.10.2018 11:11 · Czytaj całość
Ładna piętnastka - 5/5/5 - Dod. :)

Popraw tylko literówkę:
Cytat:
i jak im­pre­sja nie chcą do­klad­nie tłu­ma­czyć celu


I przemyśl ostatni wers:
Cytat:
i daje szan­sę pra­wie każ­de­mu też na bez­ry­biu

Ta ostatnia fraza nie brzmi za dobrze.
Może by rozwiązać ją w nieco inny sposób?
Chociażby:
- i daje czasem ostatnią szansę sięgnięcia szczytu - ?

A poza tym płynnie i interesująco. ;)

Miłego. :)
po co tłumaczyć · 16.10.2018 11:07 · Czytaj całość
Lilah napisała:
Może źle to zaznaczyłam

Faktycznie - lepiej byłoby napisać, że to villanella Michała Witolda Gajdy. :)
Inna sprawa, że nie znam tego cyklu wierszy i zmyliły mnie rosyjskie imiona - dopiero teraz doczytałam, że "Misza" publikował w "Ogrodzie ciszy" i wszystko stało się jasne.
Przepraszam zatem, że pozwoliłam sobie na uwagi odnośnie wiersza kogoś, kto już nie będzie mógł go poprawić.

Aha:
Cytat:
przy­bie­gła Bela (-) po­et­ka,
spoj­rza­ła (-) wino się mieni.

Dobrze byłoby zmienić dywizy na myślniki. :)

Serdeczności, Lil. :)
O ile pamiętam, Lil, rzadko się bierzesz za villanelle, więc tym bardziej doceniam trud włożony w tę formę. :)
Jest całkiem zgrabnie i klimatycznie, chociaż coś niecoś należałoby wyrównać.

W pierwszym wierszu sugerowałabym tylko to:
Cytat:
zło­ci­stą barwą / je­sie­ni,
to w sercu tę­sk­no­ta / wiel­ka.

Przy konstrukcji - w sercu tęsknota / tkwi wielka - średniówka jest taka sama, jak w pozostałych wersach. Może warto? :)

Cytat:
W je­sien­nej grze / świa­tło­cie­ni

Natomiast tego wersu nie zmieniałabym, bo dobrze się wpasowują akcenty.

Co do drugiego wiersza - zauważ, że zmieniasz w nim metrum z ośmiu zgłosek na dziewięć.
Cytat:
- Gdy ptaki w doj­rza­łej zie­le­ni - 9
ma­lu­ją dziw­ne wi­tra­że,
a wino ma barwę je­sie­ni. - 9

Więc w taki czas się wy­le­ni,
gdy nikt mu nic robić nie każe, - 9
Piur­non­sen­so­wicz Jew­gie­nij.

Po­tra­fi on tru­nek do­ce­nić - 9
i wrze­sień, co idzie z nim w parze, - 9
bo wino jak je­sień się mieni. - 9

Znu­żo­ny, w ko­ro­nie z pro­mie­ni, - 9
za­snął pod dębu oł­ta­rzem,
Piur­non­sen­so­wicz Jew­gie­nij
po winie o bar­wie je­sie­ni. - 9

Piur­non­sen­so­wicz Jew­gie­nij narzuca metrum 8/5/3, więc do niego trzeba byłoby dopracować dziewięciozgłoskowe wersy.
Na przykład:
- ptaki w dojrzałej / zieleni
malują dziwne / witraże,
wino ma barwę / jesieni -

- Więc w taki czas się wyleni,
gdy nikt mu działać / nie każe,
Piurnonsensowicz Jewgienij. -

- Potrafi trunek / docenić
wrzesień, co idzie / z nim w parze,
i wino które / się mieni. -

- Znużony, w czapce / z promieni,
zasnął pod dębu ołtarzem,
Piurnonsensowicz Jewgienij
po winie w barwie / jesieni. -

Inna sprawa, że raz masz w trzecich wersach "mieni", a raz "jesieni", ale nie uważam tego za przekroczenie formy villanelli, bo jaki wiadomo, villanelle mogą być "mocne", z dokładnym odwzorowaniem powtarzalnych wersów, albo "słabe", charakteryzujące się większą dowolnością.
Przyznam, że mnie osobiście podoba się taka naprzemienna zmiana rymu. :)

Serdeczności. :)
Też wznoszę toast. :)
Bo chociaż smutno, można się uśmiechnąć na widok Żeni nastawiającego gąsior ze śliwowicą.
Zgrabnie, Lil.

Ale mam dwie uwagi:
Cytat:
Roz­pa­cza Żenia / od ponad roku,
łzy gorz­kie leje / za Au­to­rem,

W pierwszym wersie masz 10/5/5, a w drugim 9/5/4 - dobrze byłoby dodać jedną sylabę.
Chociażby - łzy gorzkie leje / wciąż za Autorem -

Cytat:
otar­li łezkę z ką­ci­ków oczu

Lepiej byłoby - otarli łezki z kącików oczu - bo przecież było ich aż pięć osób.

A może zaczęłabyś kontynuować opowieści o Żeni? :)

Serdeczności. :)
Tak na szybko, Dod: :)
Cytat:
słoń­ce bo­le­śnie spada nim je przy­tu­li za­chód
ro­niąc bez­cen­ne cie­pło ni­czym chło­du zły omen

Nie bardzo zgadzają się akcenty, dlatego sugeruję małe dopracowanie.
Zgadzałyby się na przykład w takim ujęciu:
- ro­niąc bez­cen­ne cie­pło jak chło­du gorzki omen -
Ale to tylko przykład, bo wiem, że lubisz własne rozwiązania.
Chyba że nic Ci się nie nasunie. :)

Cytat:
i łapią z wia­trem w skrzy­dła enig­ma­tycz­ne mapy
i cią­gle jesz­cze my­ślom nie obe­rwa­no skrzy­deł

Zastanawiam się, czy można by ominąć skrzydła w pierwszym wersie, żeby się nie powtarzały.
I łapią razem z wiatrem enigmatyczne mapy?
Ale to w sumie drobiazg.

Serdeczności. :)
Lilah napisała:
Tym milej przyjaciół brzmi głos, ale wtedy trzeba dopasować rym w 4. wersie.

Można wykorzystać rym "głos/wzrok", Lil. :)
Zresztą w oryginale są "oczy", więc tłumaczenie byłoby zbliżone.

Cytat:
Przez wi­chry aż po życia kres.

W tym wersie nie zgadza się średniówka i dlatego haczy.
W zasadzie wiersz masz oparty na podziale 3/3/3/3 i 3/3/2 - w tym wersie jest natomiast 3/4/1.
Po zmianie szyku na "przez wichry / po życia/ aż kres" wers brzmi dość niewdzięcznie, więc pokombinowałabym inaczej.
Chociażby, dla przykładu - przez wichry i burze po kres.
Sama stwierdzasz, że przekład nie jest dosłowny, więc postawiłabym na melodyjność. :)
Zastanawiałam się, czy możliwe byłoby oddanie rymów pierwowzoru abab, ale ze względu na niewielką ilość słów rymujących się z wyrazem "miłość", nie sądzę, by się to udało.
Lilah napisała:
Jaskółek i kruków to lot.

Owszem.

Aha - zamień w wierszu dywizy (-) na myślniki (–). :)

Serdeczności. :)
No i dobrze. :)

Zwróć jeszcze tylko uwagę na te zdania:
Cytat:
Ra­chu­nek praw­do­po­do­bień­stwa jest sztu­ką. Nie, to nauka, choć nie za­wsze jest to oczy­wi­ste.

Powtórzenia.
Cytat:
Prze­pra­szam (-) po­wie­dział zde­ner­wo­wa­ny i szyb­ko wy­szedł.

A tu zapomniałeś o myślniku (–).

dodatek111 napisał:
Ciekawe, jak będzie z następnym tekstem:)

Też jestem ciekawa. :)

Miłego, Dod. :)
Prawdopodobieństwo · 24.08.2018 14:26 · Czytaj całość
Przewrotnie pomyślane, Dod, ale od strony technicznej warto byłoby jeszcze dopracować miniaturkę. Dobrze, że krótka. ;)

Cytat:
Ra­chu­nek praw­do­po­do­bień­stwa jest sztu­ką. Jest oczy­wi­ście nauką,

Powtórzenie i przypadkowy rym, ale nie będę sugerować rozwiązań, bo wiem, że lubisz sam to robić.
Cytat:
ale słabo broni swego ści­słe­go po­cho­dze­nia. Kla­sy­fi­ka­cja nie ma zresz­tą naj­mniej­sze­go zna­cze­nia.

Archaizm i przypadkowy rym.
Cytat:
Na­ukow­cy ob­li­czy­li(,) jakie jest praw­do­po­do­bień­stwo, że małpa(,) na­ci­ska­jąc przy­pad­ko­wo kla­wi­sze ma­szy­ny do pi­sa­nia, na­pi­sze, czy ra­czej od­two­rzy(,) "Wojnę i pokój".

Cytat:
wynik tych ob­li­czeń, użyli okre­śle­nia, nie­skoń­czo­na ilość razy.

Powtórzenie i bez podkreślonego przecinka. Nieskończoną ilość razy dałabym kursywą.
Cytat:
Edward stał w mo­no­po­lo­wym z dzie­się­cio­zło­to­wym bank­no­tem w za­ci­śnię­tej dłoni i wzro­kiem

Przypadkowe rymy.
Cytat:
Ubra­ny był, jak prze­cięt­ny menel

Bez przecinka.
Cytat:
(-) Ile bra­ku­je(,) panie Edwar­dzie? (-) z uśmie­chem za­py­ta­ła eks­pe­dient­ka.

Słowa w wołaczu zawsze oddzielamy przecinkami.
(-) (-) - powinny być myślniki (–), nie dywizy. Popraw w całym tekście.
Cytat:
- Dwa piwa(,) sze­fo­wo(!) - za­wo­łał(,) sztucz­nie ob­ni­ża­jąc głos.

Skoro "zawołał", to dałabym wykrzyknik.
Cytat:
- Nie żar­tuj(,) lala - pró­bo­wał ra­to­wać

Cytat:
Czer­wo­ne uszy chłop­ca wy­sta­ją­ce z pło­mien­nych wło­sów wy­bie­gły na chu­dych no­gach ze skle­pu.

Chociaż to zdanie ma pewien urok, miniaturka nie jest groteską, więc zupełnie tu nie pasuje.
Cytat:
To, że le­piej wy­sła­wiam się od prze­cięt­ne­go pi­jacz­ka(,) nie po­win­no usy­piać czuj­no­ści.

Cytat:
Prze­pra­szam. - po­wie­dział zde­ner­wo­wa­ny i szyb­ko wy­szedł.

Bez kropki, bo to kwestia "mówiona", czyli jedno zdanie.
Cytat:
- Witam sza­now­ne­go ko­le­gę(.) - (P)ro­fe­sor So­lec­ki wy­cią­gnął rękę do Edwar­da.

A tu kropka i duża litera, bo to dwa zdania - kwestia i czynność.
Cytat:
- Nie mogę kon­ty­nu­ować badań(.) - Edward jesz­cze się nie uspo­ko­ił(.) - Je­dy­ny wnio­sek jest taki,

Podobnie jak wyżej to dwa zdania, a więc kropki na końcu każdego z nich.
Cytat:
Ode­zwał się po chwi­li kło­po­tli­we­go mil­cze­nia(:)
- Prze­pra­szam. Za­ło­ży­łem się z ko­le­ga­mi,

Dwukropek rozpoczynający kwestię.
Cytat:
- Sły­szał pan, że mał­pie udało się na­pi­sać "Wojnę i Pokój"?

"Wojnę i pokój".
Cytat:
- Tak? - (P)ro­fe­sor miał minę jak pa­cjent kli­ni­ki ko­sme­tycz­nej po nie­uda­nym prze­szcze­pie skóry z po­ślad­ków na twarz.

Duża litera, bo to dwa zdania.
A "na twarz" to zbędne dopowiedzenie.
Podkreślone wpada na siebie, dlatego lepiej byłoby dać - niczym pacjent kliniki (...) - albo - miał minę pacjenta kliniki kosmetycznej (...).

W tekście prozatorskim także warto zwracać uwagę na powtórzenia i przypadkowe rymy, bo zaburzają stylistykę. Ale skoro z wierszami już sobie radzisz, to z prozą też Ci się uda. :)
I dobrze, że zaczynasz od małych form, bo łatwiej je ogarnąć i dopracować.
Jest nieźle, więc powodzenia z następnymi.

Serdeczności. :)
Prawdopodobieństwo · 20.08.2018 16:36 · Czytaj całość
Podoba mi się ta zabawa w zimno-ciepło, Pawle, ale przyszyćguzik ma rację. :)
Cytat:
wiem że zanim wsze­dłem za­po­mnia­łem pukać
za to zdją­łem buty nim zdą­ży­łaś krzy­czeć

W tej konstrukcji gramatycznie poprawne są formy - zapukać, krzyknąć.
- wiem że zanim wszedłem za­po­mnia­łem zapukać
za to zdją­łem buty nim zdą­ży­łaś krzyknąć -
Można jednak ująć to inaczej, by nie trzeba było przemeblowywać wersów:
- wiem że zanim wejdę powinienem pukać
za to zdjąłem buty nim zaczęłaś krzyczeć -

A przy okazji:
Cytat:
ty się pa­trzysz na mnie ja ci ścią­gam wodze

Nie lepiej byłoby - ty spoglądasz na mnie?

Cytat:
w cie­pło-zim­no gramy – chcesz to pro­szę szu­kaj

Można pozbyć się szyku przestawnego - gramy w ciepło-zimno.

Cytat:
le­żysz cie­pło-zim­na ja te jabł­ka zry­wam
moz­za­rel­la z colą leżą zaraz obok

Pozbyłabym się powtórzenia "leżeć", dając jakiś synonim - na przykład: spoczywają obok.
A także dwóch zaimków pod rząd (ja te). Skoro mowa o jabłoni obwieszonej owocami, to niepotrzebny jest zaimek wskazujący. I podkreślenie, że "ja" jabłka zrywam.
Rozważ - leżysz ciepło-zimna kiedy jabłka zrywam.
Biorę jednak pod uwagę, że zastosowanie w wierszu zaimków "my/ja/ty" może być zabiegiem celowym. I że "ja te jabłka zrywam" to wyraz jakiegoś stanu uczuć - może pewnej nonszalancji czy niefrasobliwości?
Dlatego wyłowiłam, ale nie będę się upierać. :)

Serdeczności. :)
Na dobrą sprawę wcale nie musisz zmieniać na "niczym" - tak też jest dobrze. :)
Co do interpunkcji - gdyby dać pełną, poszatkowałaby wiersz, pozbawiając go w dużej mierze tego pędu na łeb na szyję, dlatego jestem za jej całkowitym zniesieniem.
Zresztą taka połowiczna nie wygląda dobrze.

Aha - umknęło mi:
Cytat:
zanim włą­czę spo­ti­fy wszyst­ko jest tu mu­zy­ką
potem nagle jest cisza i trzy pro­cent ba­te­rii

Mogłoby nie być tego powtórzenia "jest".
Wszystko bywa muzyką?
Zastanawiam się też nad wersem:
Cytat:
dzi­siaj ktoś gdzieś żarł jar­muż,

Nagromadzenie "ś" i "ż" jest trudne w czytaniu - może warto byłoby jakoś to uprościć?

A w ogóle pisz więcej wierszy. :)
SzalonaJulka napisała:
bo w temacie piosenek to moje pierwsze i nieśmiałe kroki...

Namawiam Cię do następnych, Szalonka. :)
Zwłaszcza że miałaś już do czynienia z wierszami rymowanymi.
Tu wystarczy nieco wyrównania i ogólnej kosmetyki i będziesz miała co śpiewać. :)
A ja chętnie (jak zawsze) posłucham.

Serdeczności szalone. :)
erotyk odbity · 08.08.2018 16:04 · Czytaj całość
To dobrze, Pawle, że w swoim zagonionym życiu znalazłeś czas na napisanie wiersza. :)
Brakuje mi ich na portalu.
W tym urzekł mnie rytm, tempo i nietuzinkowe spojrzenie na rzeczywistość.
Ale trochę się przyczepię. :)
Pierwsze - zrezygnuj z interpunkcji, bo i tak masz ją niekompletną. Z wielokropka także.
Drugie - wstaw myślniki zamiast dywizów.
Na przykład:
Cytat:
pusz­czam spo­ti­fy - Pa­pie­ro­sy Po Sek­sie…

Dywiz to krótka kreseczka (-), a myślnik dłuższa (–). Możesz skopiować, jeżeli nie masz na komputerze. :)

W jednym miejscu trochę różnią się akcenty:
Cytat:
per­so­nal­ne wat­su­py - like a Per­so­nal Jesus

Rozważ - niczym Personal Jesus - jest płynniejsze.
Ale to tylko drobna uwaga.

Serdeczności i wracaj częściej na portal. :)
Bardzo dziękuję, Kamyczku i Lilah, za przypomnienie tego wiersza. :)
Czas tak leci, że dawno już o nim zapomniałam.

Serdeczności. :)
tryptyk – jesień · 22.07.2018 13:18 · Czytaj całość
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
StalowyKruk
19/09/2019 00:41
Jestem. Trochę mi to zajęło. Umieram na przeziębienie ;)»
bruliben
18/09/2019 22:04
Jestem na części 6-tej twojego czytadła i bardzo… »
Kushi
18/09/2019 21:36
Niech żyje bal Agnieszki Osieckiej a zaśpiewanej przez… »
AntoniGrycuk
18/09/2019 21:23
Wariacie_egzystencjalny, miał to być klimat z umysłu… »
Lilah
18/09/2019 21:11
*odnóży »
voytek72
18/09/2019 21:09
Chyba warto aby tekst miał jednak tekstowy tytuł zamiast… »
voytek72
18/09/2019 20:55
prosty przepis na pożar. ;) wers środkowy zbędny,… »
Dobra Cobra
18/09/2019 20:52
W jakże piękny sposób złapiesz tropy i sęsy ;) Kazjuno,… »
Lilah
18/09/2019 20:51
To ja dziękuję, że do mnie zajrzałeś. Pozdrawiam:)»
voytek72
18/09/2019 20:47
Myślę, że temat który bardzo trudno utrzymać w ryzach, z… »
Nuria
18/09/2019 20:40
Słowa płyną melodyjnie, aż chciałoby się zatańczyć :)»
voytek72
18/09/2019 20:32
Mistycyzm, ale taki... realistyczny i to mnie tu ujmuje :)»
wariat_egzystencjalny
18/09/2019 20:26
Dla mnie jest to takie małe studium szaleństwa a dokładniej… »
voytek72
18/09/2019 20:24
"Niech żyje bal" Maryli Rodowicz Takie… »
Lilah
18/09/2019 19:48
To mnie zaskoczyłaś, Al. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam… »
ShoutBox
 • Dobra Cobra
 • 18/09/2019 08:22
 • tej wytwórni. Ale sam szef D. próbuje zmienić czasy i transformację koncernu w stronę tematyki niebaśniowej. [link]
 • Dobra Cobra
 • 18/09/2019 08:20
 • Disney ma nie lada orzech do zgryzienia :) . Johansson zaprosili nawet na spotkanie dyrektorów D. I ona tam jasno mówiła, że reżyser niepokorny i film też, co niespecjalnie idzie za rączkę z polityką
 • TomaszObluda
 • 18/09/2019 06:50
 • em FOXa, więc Disney nie miał nic do gadania. A czy film pojawi się w Polskich kinach? Sadzę, że tak, ale nie wszędzie i nie od razu, bo tu nie chodzi o ideologię, ale o kasę.
 • TomaszObluda
 • 18/09/2019 06:48
 • Co do filmu, ten Hitler, będzie wymyślonym przyjacielem i z tego co wiem, będzie takim diabłem na ramieniu, co mówi źle, to wbrew pozorom nie komedia. Druga sprawa film powstał praktycznie przed zakup
 • Kazjuno
 • 17/09/2019 14:16
 • Znowu przesadzasz. Jesteś wrażliwym facetem, na dodatek z intuicją muzyka, więc czułym na fałszywe nuty. Także te cecha ułatwia Ci trafne komentarze. Więc jak znajdziesz czas(?)...
 • AntoniGrycuk
 • 17/09/2019 11:55
 • Powiem tak: technicznie mam coś do powiedzenia i choć nie jest to idealne, to potrafi być pomocne, natomiast mój gust znacznie odbiega od przeciętnej i to, co mi się podoba, nie zawsze jest dobre.
 • Kazjuno
 • 17/09/2019 11:49
 • Przesadzasz Antosiu! Bardzo cenię Twoje komentarze i byłbym rad przeczytać twoje wnikliwe uwagi. Zawsze były celne. Jak znajdziesz czas to zapraszam...
 • AntoniGrycuk
 • 17/09/2019 11:38
 • Kazjuno, ja chętnie skomentowałbym Twój tekst, ale ostatnio mam urwanie głowy i jedynie czasem króciutkie komentuje. Choć z drugiej strony, co jest wart mój komentarz?
 • Dobra Cobra
 • 17/09/2019 08:09
 • Sztuka kreskówkowa jest uważana za gorszą ze sztuk pięknych. :( A tak można w kinie podziwiać i piękną Scarlett i małego Hitlerka. Jak żywych. Choć ten synek ma nadzwyczaj mądry wyraz twarzy.
Ostatnio widziani
Gości online:18
Najnowszy:raleighh2a
Wspierają nas