18. Dom Rahab /1946/ - mariamagdalena
Tłumaczenia » Tłumaczenia Wierszy » 18. Dom Rahab /1946/
A A A
Od autora: wi­e­rsz z cyklu tłuma­czeń, które przy­go­to­wuję dla The Tho­mas Me­r­ton Ce­n­ter & The In­te­r­na­ti­o­nal Tho­mas Me­r­ton So­ci­e­ty;
NIE jest to we­r­sja osta­tecz­na, pod­lega cy­ze­lo­wa­niu do prze­wi­dy­wa­n­ego mo­me­n­tu wy­da­nia /maj 2013?/;
proszę o zro­zu­mie­nie innej ku­l­tu­ry w ja­ki­ej po­wstał ten wi­e­rsz i jego tłuma­cze­nie, co ma wpływ na jego treść, myśl, dobór słów i kształt ogólny. dziękuję.

Teraz wychudzone dzieci Bożych armii

(Ich stopy zawiadują drżącą ziemią.)

Powstają na pustyni i rozdzielają stary Jordan

By ukoronować to miasto pierścieniem bębnów.

(Lecz ujrzyj ten sygnał, jak karmazynową bliznę

Krwawiącą na parapecie Rahab

Znaczącą jej bezpieczeństwo szkarłatem naszego Odkupienia.)

 

Trąby straszą dolinę swoim nagłym gniewem

A kowadła chmur chylą się by pojąć chybotliwą arkę

Gdy przyjaciel Jozuego, marsowe słońce,

Wstaje by spalić spojrzeniem pijackie domy.

(Lecz o wiele czerwieńsze na ścianie

Jest ocalenie Rahab niż ta szkarłatna groźba.)

 

Rogi okalają bastiony swoim srebrnym tonem

Drży miasto ich złotym okrzykiem:

(Zdroje wysychają, a gwiazdy odlatują, oczy Jerycha gasną)

Bębny wokół okrążającej arki

Druzgoczą miasto pierścieniem gromu.

 

Królowie zasiadający

Na pozłacanych krzesłach

Książęta i możni

Są martwi

Tylko nierządnica i jej zlęknieni bliscy

Ulatują jak wróble z tego nagłego uśmiechu ognia.

 

Czy to te kwiaty wzrosną pewnego dnia z ziemi Rahab,

Które ocaliły ich z piekła Jerycha.

 

Różdżka wyrośnie

Z pnia Jessego

Pomiędzy jej synami, panami z Betlejem,

I kwiat Rajski.

 

Spójrz na delikatne irysy podziwiające się w wodzie

W pełnym zieleni cieniu miłosierdzia Dziewicy

Wszystkie pierwiosnki i roześmiane kosaćce

Chylące się przed Naszą Panią Maryją w Edenie jej orędownictwa

I wychwalających ją, ponieważ widzą pokolenia

Wzlatujące jak setki tysięcy jaskółek w Niebiosa

Z paszcz Jerycha

Ponieważ to Bożego Syna

Był karmazynowy sygnał raniący ścianę Rahab

Przybliżający nasze ocalenie w figurze Jego Krwi.

 

-----------

Rahab's House - Written in 1946

Now the lean children of the God of armies
(Their feet command the quaking earth.)
Rise in the desert, and divide old Jordan
To crown this city with a ring of drums.
(But see this signal, like a crimson scar
Bleeding on Rahab's window-sill,
Spelling her safety with the red of our Redemption.)

The trumpets scare the valley with their sudden anger,
And thunderheads lean down to understand the
nodding ark,
While Joshua's friend, the frowning sun,
Rises to burn the drunken houses with his look.
(But far more red upon the wall
Is Rahab's rescue than his scarlet threat.)

The clarions bind the bastions with their silver treble,
Shiver the city with their golden shout:
(Wells dry up, and stars fly back, The eyes of Jericho go out,)
The drums around the reeling ark
Shatter the ramparts with a ring of thunder.

The kings that sat
On gilded chairs,
The princes and the great
Are dead.
Only a harlot and her fearful kindred
Fly like sparrows from that sudden grin of fire.

It is the flowers that will one day rise from Rahab's earth,
That have redeemed them from the hell of Jericho.

A rod will grow
From Jesse's tree,
Among her sons, the lords of Bethlehem,
And flower into Paradise.

Look at the gentle irises admiring one another by
the water,
Under the leafy shadows of the Virgin's mercy, And all the
primroses and laughing flags
Bowing before Our Lady Mary in the Eden of her intercession,
And praising her, because they see the generations
Fly like a hundred thousand swallows into heaven,
Out of the jaws of Jerich,
Because it was the Son of God
Whose crimson signal wounded Rahab's wall,
Uttered our rescue in a figure of His Blood.

Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
mariamagdalena · dnia 19.03.2013 09:45 · Czytań: 875 · Średnia ocena: 5 · Komentarzy: 4
Komentarze
Miladora dnia 19.03.2013 12:29
No to poczytamy razem, MM? :)

Cytat:
(Ich stopy za­wi­a­dują drżącą ziemią.)

Wiem, że w oryginale jest kropka, ale nie dawałabym jej w tłumaczeniu, ponieważ wtedy brakuje spójności między oddzielającymi tę kwestię wersami. W polskiej interpunkcji kropkę daje się ponadto po nawiasie, chociaż w angielskiej przed.

Cytat:
Po­wstają na pu­sty­ni i ro­z­dzi­e­lają stary Jo­r­dan(,)
By uko­ro­no­wać to mi­a­sto pierście­ni­em bębnów.
(Lecz uj­rzyj ten sygnał, jak ka­r­ma­zy­nową bliznę
Kr­wa­wiącą na pa­ra­pe­cie Rahab(,)
Znaczącą jej bez­pi­e­czeństwo szkarłatem na­szego Od­ku­pi­e­nia.)


Cytat:
(Lecz uj­rzyj ten sygnał, jak ka­r­ma­zy­nową bliznę
Kr­wa­wiącą na pa­ra­pe­cie Rahab

Rozważ - "ten sygnał jako karmazynową bliznę".

Cytat:
Kr­wa­wiącą na pa­ra­pe­cie Rahab
Znaczącą jej bez­pi­e­czeństwo szkarłatem na­szego Od­ku­pi­e­nia.)

Pozbyłabym się tego rymu. Kropka po nawiasie.

Cytat:
Trąby stra­szą dolinę swoim nagłym gni­e­wem(,)
A kowadła chmur chylą się(,) by pojąć chy­bo­tliwą arkę(,)
Gdy przy­ja­ci­el Jo­zu­ego, ma­r­so­we słońce,
Wsta­je(,) by spalić spo­j­rze­ni­em pi­ja­c­kie domy.


Cytat:
(Lecz o wiele cze­r­wieńsze na ści­a­nie
Jest oca­le­nie Rahab niż ta szkarłatna groźba.)

Kropka po nawiasie.

Cytat:
Rogi oka­lają ba­sti­o­ny swoim sre­br­nym tonem(,)
Drży mi­a­sto ich złotym okrzy­ki­em:
(Zdro­je wy­sy­chają, a gwi­a­z­dy od­la­tują, oczy Je­ry­cha gasną)(,)

Przecinek po nawiasie.

Cytat:
Królowie za­si­a­dający
Na pozłaca­ny­ch krzesłach(,)
Książęta i możni
Są ma­r­twi(.)
Tylko nierządnica i jej zlękni­e­ni bli­scy

A może wylęknieni?

Cytat:
Różdżka wyrośnie
Z pnia Je­s­sego(,)
Pomiędzy jej sy­na­mi, pa­na­mi z Be­tle­jem,
I kwiat Ra­j­ski.


Cytat:
Spójrz na de­li­ka­t­ne irysy po­dzi­wi­ające się w wo­dzie(,)
W pełnym zi­e­le­ni cie­niu miłosie­r­dzia Dzie­wi­cy(,)
Wszy­st­kie pier­wi­o­sn­ki i roześmiane kosaćce
Chylące się przed Naszą Panią Maryją w Ede­nie jej orędo­wni­c­twa
I wy­chwa­lających ją, po­nie­waż widzą po­ko­le­nia
Wzla­tujące jak setki tysięcy jaskółek w Nie­bi­o­sa
Z pa­szcz Je­ry­cha(,)
Po­nie­waż to Bożego Syna
Był ka­r­ma­zy­no­wy sygnał raniący ścianę Rahab(,)
Przy­bliżający nasze oca­le­nie w fi­gu­rze Jego Krwi.

Wpada na siebie "Syna/sygnał".
No i co do "paszcz" - "jaws" to szczęki, a szczęki tworzą paszczę, więc dałabym liczbę pojedynczą "z paszczy Jerycha". Albo ze "szczęk Jerycha".

No i jak zwykle zastanawiam się, czy nie można by usunąć trochę zaimków. :)

Aha - przy dodawaniu tekstu możesz wyłączyć funkcję nad okienkiem, wtedy nie będzie takich odstępów między wersami i łatwiej będzie się czytało.

Serdeczności, MM.
Lilah dnia 19.03.2013 15:53
O przecinkach i kropkach już chyba wszystko napisała Miladora.


Cytat:
(Lecz uj­rzyj ten sygnał, jak ka­r­ma­zy­nową bliznę
Kr­wa­wiącą na pa­ra­pe­cie Rahab
Znaczącą jej bez­pi­e­czeństwo szkarłatem na­szego Od­ku­pi­e­nia.)


tak bym widziała:

(Lecz ujrzyj ten sygnał jako karmazynową bliznę,
która krwawi na parapecie Rehab
i znaczy jej bezpieczeństwo szkarłatem na­szego Od­ku­pi­e­nia).

Cytat:
Bębny wokół okrążającej arki
Dru­zgoczą mi­a­sto pierście­ni­em gromu.


Czy na pewno "okrążającej"? ja bym się skłaniała ku "krążącej".

Cytat:
Tylko nierządnica i jej zlękni­e­ni bli­scy
Ula­tują jak wróble z tego nagłego uśmie­chu ognia.


Tylko nierządnica i jej wylękni­e­ni/bojaźliwi bli­scy
Ula­tują jak wróble z nagłego uśmie­chu ognia. (wyrzuciłam "tego";)


Cytat:

Spójrz na delikatne irysy podziwiające się w wodzie
W pełnym zieleni cieniu miłosierdzia Dziewicy
Wszy­st­kie pier­wi­o­sn­ki i roześmiane kosaćce
Chylące się przed Naszą Panią Maryją w Ede­nie jej orędo­wni­c­twa
I wy­chwa­lających ją, po­nie­waż widzą po­ko­le­nia
Wzla­tujące jak setki tysięcy jaskółek w Nie­bi­o­sa
Z pa­szcz Je­ry­cha
Po­nie­waż to Bożego Syna
Był ka­r­ma­zy­no­wy sygnał raniący ścianę Rahab
Przy­bliżający nasze oca­le­nie w fi­gu­rze Jego Krwi


za dużo tych "ących":

Spójrz na delikatne irysy podziwiające się w wodzie,
W pełnym zieleni cieniu miłosierdzia Dziewicy,
Na wszystkie pierwiosnki i roześmiane kosaćce,
Chylące się przed Naszą Panią Maryją w Edenie jej orędownictwa
I wychwalające ją, ponieważ widzą pokolenia,
które wzlatują jak setki tysięcy jaskółek w Niebiosa
Z paszczy Jerycha,
I ponieważ to Bożego Syna (dodałam "i", jakoś mi tak wydało się ładniej)
Był karmazynowy sygnał, ten, który zranił ścianę Rahab,
I który przybliża nasze ocalenie w figurze Jego Krwi.

Tak sobie pogdybałam, nie wiem, co Autorka na to.
Pozdrawiam serdecznie :) Lila
kamyczek dnia 20.03.2013 19:01 Ocena: Świetne!
Witaj,
mariomagdaleno,

Miladora i Lilah rozebrały wiersz od strony technicznej, ja skupiłam się na treści.
Zaciekawia, zachęca też do sięgnięcia po Stary Testament i poczytania księgi Izajasza.

Cytat:
Różdżka wyrośnie

Z pnia Je­s­sego


Pozdrawiam serdecznie. :)
mariamagdalena dnia 22.03.2013 13:48
Pomyślim z tymi "ącymi". W niektórych momentach jest to "poprawianie mistrza", bo Merton sam mógł obejść to ciągłe "-ing -ing". Ale tu wracamy do pytania o piękność i wierność przekładu.

Mały przestój z okazji przygotowań do Świąt i może uda mi się niedługo coś więcej powrzucać. :)
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
TakaJedna
01/12/2022 15:24
Chociaż muszę przyznać, że kiedy wczoraj wieczorem szukałam… »
Dobra Cobra
01/12/2022 15:19
Człowiek sie uczy cale życie, a nauka wyniesiona z młodości… »
valeria
01/12/2022 00:05
Jestem po prostu taką romantyczką, ułatwiam sobie ten… »
TakaJedna
30/11/2022 21:48
Bagno ma, jeśli pamiętam dobrze, inną temperaturę zamarzania… »
Dobra Cobra
30/11/2022 21:35
Pytanie jest tylko jedno: skoro mróz i wszystko skute na… »
Zdzislaw
30/11/2022 09:28
Dobra Cobro, kiedy nadchodzi jakiś kryzys, to ludzie próbują… »
Yaro
30/11/2022 09:19
Dziękuję serdecznie,:) »
wolnyduch
29/11/2022 23:05
Witaj Valerko Te listki przypomniały mi nie tylko o lecie,… »
wolnyduch
29/11/2022 22:59
Znieczulica z pewnością nie jest dobrą towarzyszką dla… »
wolnyduch
29/11/2022 22:53
Msz, jeśli mamy szukać łez, to tylko tam, gdzie płyną łzy… »
wolnyduch
29/11/2022 22:47
Wymowny, mocny wiersz, niestety wynalazcy zbrodni są nadal… »
Kazjuno
29/11/2022 22:46
D.Urbańska, też Cię serdecznie pozdrawiam! Uieszyłem się z… »
wolnyduch
29/11/2022 22:44
Witaj Jarku Wiersz pełen optymizmu, z nadzieją w tle iż… »
wolnyduch
29/11/2022 22:35
Witaj Yaro/Jarku Tak, to teksty o reinkarnacji i o… »
wolnyduch
29/11/2022 22:31
Witaj al - szamanko Miło mi, że zadałaś sobie trud… »
ShoutBox
 • Darcon
 • 29/11/2022 10:35
 • Hej! Jak Wam idzie przekazywanie listy artystów konkursu Malowanie Słowem? Dotarła już do ostatniego uczestnika?
 • Wiktor Orzel
 • 27/11/2022 11:29
 • Napiszę do Ciebie na pw w tej sprawie ;)
 • Dark
 • 26/11/2022 11:27
 • Witam. Dostałem ofertę z wydawnictwa Novae res na mój zbiór opowiadań. Koszty pół na pół. Ktoś się orientuje czy warto w to inwestować?
 • Darcon
 • 24/11/2022 17:35
 • Uwaga, uwaga! Zostało ostatnie wolne miejsce w konkursie "Malowanie słowem"!
 • TakaJedna
 • 24/11/2022 12:53
 • Ja oczywiście żartuję, bo w gruncie rzeczy nie ma to chyba żywotnego znaczenia, ale skoro może działać dobrze, to dam mu trochę czasu ;)
 • Wiktor Orzel
 • 24/11/2022 12:49
 • Silnik portalu potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby wszystko przemielić, żeby dane były jeszcze bliższe prawdy. ;)
 • TakaJedna
 • 24/11/2022 12:45
 • Nie żebym narzekała, ale byłam online przed chwilą, a pokazuje, że po raz ostatni byłam o 9:34. ;)
Ostatnio widziani
Gości online:15
Najnowszy:Monika2022
Wspierają nas