Konkurs literacki Portalu Pisarskiego „Malowanie słowem”. Edycja druga

Za oknem stuka deszcz, na horyzoncie pojawiają się pierwsze mrozy… nie ma lepszego czasu na konkurs prozatorski niż listopad. Zapraszamy do udziału i zabawy wszystkich użytkowników. Miejsca są limitowane!

Zadanie konkursowe: napisz tekst inspirowany malarstwem

Ma­lar­stwo jest sztuką równie ważną, jak li­te­ra­tu­ra. I może być wspa­nia­łą in­spi­ra­cją. Dlaczego więc nie połączyć obu dziedzin? Poniżej znajduje się dwunastu artystów, którzy posłużą Wam za inspirację do napisania zadania konkursowego.

W tym roku są to:

 1. Zbi­gniew Opor­ski
 2. Ana­sta­siya Mar­ko­vych
 3. Sa­bi­na Maria Grzyb
 4. Maja Bo­ro­wicz
 5. Grze­gorz Stec
 6. Zdzi­sław Bek­siń­ski
 7. Krzysz­tof Hek­sel
 8. Da­riusz Za­wadz­ki
 9. Pau­li­na Góra
 10. Ewa Jusz­kie­wicz
 11. Se­ba­stian Moń
 12. Vadim Vo­ite­kho­vitch

Jak wziąć udział w konkursie?

 1. Zgłaszasz się do kon­kur­su w ko­men­ta­rzu pod tym newsem (musisz być zalogowany).
 2. Po zebraniu całej dwunastki uczestników, opiekun konkursu, czyli Darcon, pisze wiadomość do osoby, która jako pierwsza zgłosiła się w kolejności.
 3. Pierwsza osoba dopisuje się przy wy­bra­nym artyście i prze­śle listę do dru­giej, następnie trzecia do czwartej, piąta do szóstej… aż do zamknięcia listy.
 4. Kon­kurs jest Anonimowy. Każdy z Was wysyła gotową mi­nia­tu­rę w formacie pdf na adres redakcja(at)portal-pisarski.pl
 5. Plik konkursowy powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko wybranego artysty oraz zdjęcie wybranego obrazu.
 6. Administrator portalu przekazuje konkursowe teksty opiekunowi konkursu, dzieła zostają poddane ocenie przez opiekuna.

Nagrody

Na­gro­dzo­ne zo­sta­ną trzy pierw­sze miej­sca. W tym roku będą to na­gro­dy do wy­bo­ru. Bę­dzie to albo obraz, albo deska do kro­je­nia lub ser­wo­wa­nia, albo or­ga­ni­zer na biur­ko. Za­le­ży, co bar­dziej Wam się spodo­ba. Wszyst­kie na­gro­dy wy­ko­na­ne/na­ma­lo­wa­ne zo­sta­ły prze­z Darcona. Lista nagród zostanie wysłana po ogło­sze­niu wy­ni­ków. Pierw­szeń­stwo wy­bo­ru bę­dzie mieć zwy­cięz­ca/czyni, póź­niej dru­gie i trze­cie miej­sce.

Wik­tor Orzeł do­rzu­ca do puli nagród 3 egzemplarze swo­jej po­wie­ści pt.: „Książ­ka, któ­rej nigdy nie prze­czy­tasz".

Dane oso­bo­we do­ty­czą­ce wy­sył­ki zo­sta­ną usu­nię­te po wy­sła­niu na­gród na wska­za­ne przez zwy­cięz­ców ad­re­sy. 

Proste zasady konkursu, czyli regulamin

 1. W kon­kur­sie może wziąć udział każdy za­re­je­stro­wa­ny użyt­kow­nik forum, ale licz­ba star­tu­ją­cych ogra­ni­czo­na jest do dwu­na­stu uczest­ni­ków, po jed­nym na każ­de­go ar­ty­stę;
 2. Każdy z uczest­ni­ków wy­bie­ra jednego ar­ty­stę i do­wol­ny jego obraz jako inspirację utworu, o wy­bo­rze artysty de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń.
 3. Utwór konkursowy może mieć mak­sy­mal­ną długość 7000 zna­ków bez spacji, dol­ne­go li­mi­tu nie ma.
 4. W konkursie nie ma większych ograniczeń gatunkowych; dzieło prozatorskie ma być inspirowane hasłem konkursowym „ma­lo­wa­nie sło­wem”, czyli mile wi­dzia­na wszel­ka proza po­etyc­ka, me­ta­fo­ry, wznio­słe hasła, oni­ryzm, re­alizm ma­gicz­ny, weird fic­tion, ale też wszyst­ko, co przy­ziem­ne i nie­ko­niecz­nie w pierw­szej chwi­li ko­ja­rzą­ce się z ma­lo­wa­niem.
 5. Utwór nie może być wcze­śniej, ani w cza­sie trwa­nia kon­kur­su, ni­g­dzie pu­bli­ko­wa­ny, czy to w in­ter­ne­cie, por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, blo­gach, jak i na pa­pie­rze.

- czas trwa­nia kon­kur­su: od 16 listopada do 22 grudnia 23:59:59.

- ogłoszenie wyników wraz z publikacją utworów: 31 grudnia 2022.

Pamiętajcie, proszę, o es­te­ty­ce pracy, od­sy­łam tutaj do po­rad­ni­ka Zoli „Im go­rzej, tym le­piej?”;

Życzymy po­wo­dze­nia! Pa­mię­taj­cie, kto pierw­szy, ten lepszy. :) Prosimy tylko o roz­wa­gę, jeśli już się zgło­si­cie i zaj­mie­cie miej­sce w konkursie, wy­pa­da wziąć w nim udział.

 

konkurs-prozatorski-malowanie-slowem

Redakcja, dodano 16.11.2022 19:05
Strona została wygenerowana przez www.portal-pisarski.pl.