Konkurs literacki Portalu Pisarskiego „Malowanie słowem”. Edycja druga

Za oknem stuka deszcz, na horyzoncie pojawiają się pierwsze mrozy… nie ma lepszego czasu na konkurs prozatorski niż listopad. Zapraszamy do udziału i zabawy wszystkich użytkowników. Miejsca są limitowane!

Zadanie konkursowe: napisz tekst inspirowany malarstwem

Ma­lar­stwo jest sztuką równie ważną, jak li­te­ra­tu­ra. I może być wspa­nia­łą in­spi­ra­cją. Dlaczego więc nie połączyć obu dziedzin? Poniżej znajduje się dwunastu artystów, którzy posłużą Wam za inspirację do napisania zadania konkursowego.

W tym roku są to:

 1. Zbi­gniew Opor­ski
 2. Ana­sta­siya Mar­ko­vych
 3. Sa­bi­na Maria Grzyb
 4. Maja Bo­ro­wicz
 5. Grze­gorz Stec
 6. Zdzi­sław Bek­siń­ski
 7. Krzysz­tof Hek­sel
 8. Da­riusz Za­wadz­ki
 9. Pau­li­na Góra
 10. Ewa Jusz­kie­wicz
 11. Se­ba­stian Moń
 12. Vadim Vo­ite­kho­vitch

Jak wziąć udział w konkursie?

 1. Zgłaszasz się do kon­kur­su w ko­men­ta­rzu pod tym newsem (musisz być zalogowany).
 2. Po zebraniu całej dwunastki uczestników, opiekun konkursu, czyli Darcon, pisze wiadomość do osoby, która jako pierwsza zgłosiła się w kolejności.
 3. Pierwsza osoba dopisuje się przy wy­bra­nym artyście i prze­śle listę do dru­giej, następnie trzecia do czwartej, piąta do szóstej… aż do zamknięcia listy.
 4. Kon­kurs jest Anonimowy. Każdy z Was wysyła gotową mi­nia­tu­rę w formacie pdf na adres redakcja(at)portal-pisarski.pl
 5. Plik konkursowy powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko wybranego artysty oraz zdjęcie wybranego obrazu.
 6. Administrator portalu przekazuje konkursowe teksty opiekunowi konkursu, dzieła zostają poddane ocenie przez opiekuna.

Nagrody

Na­gro­dzo­ne zo­sta­ną trzy pierw­sze miej­sca. W tym roku będą to na­gro­dy do wy­bo­ru. Bę­dzie to albo obraz, albo deska do kro­je­nia lub ser­wo­wa­nia, albo or­ga­ni­zer na biur­ko. Za­le­ży, co bar­dziej Wam się spodo­ba. Wszyst­kie na­gro­dy wy­ko­na­ne/na­ma­lo­wa­ne zo­sta­ły prze­z Darcona. Lista nagród zostanie wysłana po ogło­sze­niu wy­ni­ków. Pierw­szeń­stwo wy­bo­ru bę­dzie mieć zwy­cięz­ca/czyni, póź­niej dru­gie i trze­cie miej­sce.

Wik­tor Orzeł do­rzu­ca do puli nagród 3 egzemplarze swo­jej po­wie­ści pt.: „Książ­ka, któ­rej nigdy nie prze­czy­tasz".

Dane oso­bo­we do­ty­czą­ce wy­sył­ki zo­sta­ną usu­nię­te po wy­sła­niu na­gród na wska­za­ne przez zwy­cięz­ców ad­re­sy. 

Proste zasady konkursu, czyli regulamin

 1. W kon­kur­sie może wziąć udział każdy za­re­je­stro­wa­ny użyt­kow­nik forum, ale licz­ba star­tu­ją­cych ogra­ni­czo­na jest do dwu­na­stu uczest­ni­ków, po jed­nym na każ­de­go ar­ty­stę;
 2. Każdy z uczest­ni­ków wy­bie­ra jednego ar­ty­stę i do­wol­ny jego obraz jako inspirację utworu, o wy­bo­rze artysty de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń.
 3. Utwór konkursowy może mieć mak­sy­mal­ną długość 7000 zna­ków bez spacji, dol­ne­go li­mi­tu nie ma.
 4. W konkursie nie ma większych ograniczeń gatunkowych; dzieło prozatorskie ma być inspirowane hasłem konkursowym „ma­lo­wa­nie sło­wem”, czyli mile wi­dzia­na wszel­ka proza po­etyc­ka, me­ta­fo­ry, wznio­słe hasła, oni­ryzm, re­alizm ma­gicz­ny, weird fic­tion, ale też wszyst­ko, co przy­ziem­ne i nie­ko­niecz­nie w pierw­szej chwi­li ko­ja­rzą­ce się z ma­lo­wa­niem.
 5. Utwór nie może być wcze­śniej, ani w cza­sie trwa­nia kon­kur­su, ni­g­dzie pu­bli­ko­wa­ny, czy to w in­ter­ne­cie, por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, blo­gach, jak i na pa­pie­rze.

- czas trwa­nia kon­kur­su: od 16 listopada do 22 grudnia 23:59:59.

- ogłoszenie wyników wraz z publikacją utworów: 31 grudnia 2022.

Pamiętajcie, proszę, o es­te­ty­ce pracy, od­sy­łam tutaj do po­rad­ni­ka Zoli „Im go­rzej, tym le­piej?”;

Życzymy po­wo­dze­nia! Pa­mię­taj­cie, kto pierw­szy, ten lepszy. :) Prosimy tylko o roz­wa­gę, jeśli już się zgło­si­cie i zaj­mie­cie miej­sce w konkursie, wy­pa­da wziąć w nim udział.

 

konkurs-prozatorski-malowanie-slowem

Redakcja · 19:05 16.11.2022 · 37 ·
Komentarze
Wiktor Orzel dnia 16.11.2022 22:03
Zapraszamy do udziału! :)
Darcon dnia 16.11.2022 22:45
Do piór. :) Pewnie niektórzy wolą do klawiatur. :)
Ten wpis zarezerwuję do uzupełniania listy. :)
Pozdrawiam.

LISTA UCZESTNIKÓW:
1. spawngamer
2. retro
3. Gramofon
4. dodatek111
5. akacjowa agnes
6. Helena Dulska
7. GregoryJ
8. Bukowski
9. Yaro
10. Roxanna
11. ekslibris
12. Gottfried

Lista zamknięta.
spawngamer dnia 17.11.2022 09:27
Wpisuję się tradycyjnie jako pierwszy. Rzucam rękawicę "Retro"
retro dnia 17.11.2022 09:32
Podejmuję wyzwanie:)
Darcon dnia 17.11.2022 19:04
Super. :) Mamy pierwszych uczestników. :)
Wiktor Orzel dnia 17.11.2022 20:47
Czekamy na kolejnych uczestników i uczestniczki!
Gramofon dnia 18.11.2022 05:07
Zgłaszam się.
dodatek111 dnia 18.11.2022 09:15
Zgłaszam się.
Darcon dnia 18.11.2022 10:24
Uzupełniam listę. :) A reszta niech nie zwleka, 1/3 miejsc już wyczerpana. :)
akacjowa agnes dnia 18.11.2022 17:54
A, pomalujmy :) Zgłaszam się!
Darcon dnia 18.11.2022 18:53
Kolejna uczestniczka uzupełniona. :)
Helena Dulska dnia 19.11.2022 08:33
To ja też spróbuję :)
Wiktor Orzel dnia 19.11.2022 09:21
No to mamy już połowę zajętą! :rol:
Gramofon dnia 19.11.2022 10:57
A jest jakaś data do której są przyjmowane zgłoszenia?
Darcon dnia 19.11.2022 12:07
Witamy kolejną osobę w drużynie. :)

Gramofonie, nie ma. Na razie lista dosyć szybko się zapełnia, więc jestem dobrej myśli. :) Jeśli się przeciągnie, pomyślimy o datach.
Pozdrawiam.
GregoryJ dnia 20.11.2022 12:35
Można dołączyć?
Darcon dnia 20.11.2022 14:41
Oczywiście, lista uzupełniona. :) Nie zwlekajcie, jest coraz mniej wolnych miejsc.
Bukowski dnia 22.11.2022 15:02
Dołączam!
Darcon dnia 22.11.2022 15:36
Świetnie! Dwie trzecie składu zapełnione. :)
Yaro dnia 22.11.2022 16:58
Nie wiem czy dam radę ale jeśli nie spróbuję nie dowiem się .

Dołączam!
Darcon dnia 22.11.2022 18:38
Super, Yaro! Lista uzupełniona. :)
Wiktor Orzel dnia 23.11.2022 09:29
No to zostały jeszcze tylko trzy miejsca. Zapraszamy niezdecydowanych! :)
Roxanna dnia 24.11.2022 12:28
Dzień dobry, to jak można jeszcze, to proszę o dopisanie :-)
ekslibris dnia 24.11.2022 16:56
Zgłaszam się.
Darcon dnia 24.11.2022 17:34
Lista uzupełniona. Zostało jedno wolne miejsce!
Tym samym wysyłam listę z artystami do pierwszego uczestnika. Jest duże prawdopodobieństwo, że zanim dotrze ona do ekslibrisa, lista uczestników będzie już pełna. :)
Pozdrawiam. :)
Gottfried dnia 24.11.2022 20:43
Zgłaszam się!
Darcon dnia 24.11.2022 21:03
A więc stało się. :) Lista zamknięta. Do klawiatur. :)
Wiktor Orzel dnia 25.11.2022 09:02
Szybko poszło, życzę powodzenia wszystkim osobom uczestniczącym!
Gramofon dnia 25.11.2022 18:23
Darcon, ty jesteś jednoosobowym jury czy jeszcze ktoś jest?
Darcon dnia 25.11.2022 22:49
6. Administrator portalu przekazuje konkursowe teksty opiekunowi konkursu, dzieła zostają poddane ocenie przez opiekuna.

Czyli cały ja, ale w zeszłym roku nikt nie rzucał we mnie kamieniami, więc liczę, że w tym roku też dam radę stanąć na wysokości zadania.
Wiktor Orzel dnia 12.12.2022 10:03
Przypominamy uczestnikom o nadsyłaniu tekstów na konkurs, na tę chwilę wpadły nam na skrzynkę tylko 3 z 12 wymaganych. Pióra w dłoń! ;)
Darcon dnia 15.12.2022 22:50
Został dokładnie tydzień. :) Oby wena Was nie opuszczała. :)
Gramofon dnia 20.12.2022 21:59
Konkurs jest Anonimowy. Każdy z Was wysyła gotową miniaturę w formacie pdf na adres redakcja(at)portal-pisarski.pl

W sensie, że na meila redakcja@portal-pisarski.pl?
Darcon dnia 21.12.2022 09:00
Tak, dokładnie, Gramofonie.
Gramofon dnia 23.12.2022 14:42
Te trzy książki Wiktora to dla tych trzech laureatów czy są osobno przyznawane?
Darcon dnia 27.12.2022 19:49
Tak, książki Wiktora także są dla trzech pierwszych miejsc.
Gramofon dnia 30.12.2022 16:35
Poczytałby te opowieści już.

One będą wrzucone anonimowo?
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Marek Adam Grabowski
25/03/2023 10:32
Bardzo dziękuję. Autor rozwija się pisząc. Pozdrawiam »
Kazjuno
25/03/2023 09:06
Podpisuję się pod komentarzem Darcona. Na twoje świetne… »
pociengiel
24/03/2023 23:53
Podoba się. »
Marek Adam Grabowski
24/03/2023 21:12
Dziękuję za miły komentarz. Zastanawiałem się jak ten… »
Darcon
24/03/2023 20:41
Dojrzała proza, wiarygodnie przedstawieni małoletni… »
Darcon
24/03/2023 20:36
To dopiero początek, więc trudno utwór ocenić, ale piszesz… »
Darcon
24/03/2023 20:33
Bardzo dobry odcinek, Marku. Pierwsze części traktowałem z… »
mike17
24/03/2023 16:51
Pięknie jest wspominać szczerozłote chwile, kiedy światem… »
TakaJedna
24/03/2023 12:11
chyba powinno być "drogi" wszechświatów,… »
neandertal
23/03/2023 06:48
Dzień dobry, Bardzo dziękuję za wypunktowanie błędów.… »
pociengiel
22/03/2023 21:34
dzięki wersja po poprawie »
Lilah
22/03/2023 20:50
* przeze mnie :) »
TakaJedna
22/03/2023 15:50
Przepraszam, że się wtrącę A nie powinno być… »
Korektorka
22/03/2023 14:01
Dzień dobry, Ciekawy tekst. Mam trochę uwag:… »
ajw
22/03/2023 11:10
Niby "brak zasięgu", a tu takie rzeczy w zasięgu… »
ShoutBox
 • Zola111
 • 25/03/2023 01:21
 • Gdyby ktoś już miał wiersz na Zaśrodkowanie: [link]
 • TakaJedna
 • 22/03/2023 10:30
 • Ja to na ten przykład nie wiem, czego chcą inni, bo kuli kryształowej nie było już w sklepie. O, jaki ładny dzień za oknem.
 • Marek Adam Grabowski
 • 22/03/2023 10:17
 • Zastanawiałem się czy odezwać w sprawie. Niektórzy tutaj chcą tylko wazeliny. Na merytoryczne komentarze nie odpowiadają lub reagują hejtem. Niech się potem nie dziwią, że nie ma dyskusji.
 • TakaJedna
 • 21/03/2023 22:44
 • Nie narzekaj, zawsze może być lepiej.
 • ApisTaur
 • 18/03/2023 11:12
 • Co się ludziska dziwicie brakiem komentarzy, przy dzisiejszym wtórnym analfabetyzmie. Jeśli poezja, to w raperskim stylu, jak proza, to lepiej w formie SMSowej, bo gubią wątki. Idiokracja w rozkwicie.
 • zawsze
 • 17/03/2023 21:18
 • Cobro, u mnie raczej ani trochę, mam nadzieję, że u Ciebie lepiej :) :*
 • mike17
 • 17/03/2023 17:05
 • Dobrze prawisz, Zbyszku, a swoją drogą, kopę lat :) Pozdro :)
 • Zbigniew Szczypek
 • 17/03/2023 16:51
 • Czasami lepiej dać sobie spokój z komentami Michale, bo obrazisz Najwyższy Wymiar Prawdy
 • Zbigniew Szczypek
 • 17/03/2023 11:58
 • Dziś, dla wielu, ta strona jest "zacofana". I rosną nam pokolenia "wszystkowiedzących" polityków, ministrów i dziennikarzy, wystarczy poczytać pierwszy lepszy artykółl w prasie, wiadomości itp.Tragedi
Ostatnio widziani
Gości online:23
Najnowszy:dddddddddddddddd
Wspierają nas