Rejestracja

RegulaminPortal Pisarski, jak każdy projekt, posiada konkretne założenia, które chciałby możliwie najlepiej i najrzetelniej realizować. Jakież to założenia?

Portal jest miejscem dla wszystkich, którzy chcą uczyć się od siebie nawzajem, rozwijać i doskonalić szeroko pojęte umiejętności pisarskie poprzez prezentowanie innym użytkownikom własnych tekstów i otrzymywanie opinii na ich temat; czytanie opublikowanych utworów, komentarzy pod nimi oraz wyrażenie swoich opinii na ich temat; branie udziału w dyskusjach na forum etc. etc. etc.

Stawiamy na przyjazną i życzliwą atmosferę, która sprzyja twórczemu myśleniu; stawiamy na szczere, rozbudowane komentarze, pisane na miarę naszych umiejętności i kompetencji; stawiamy na kulturę słowa i bycia.

Mocą i esencją PP zawsze były:
– wzajemna nauka;
– wymiana doświadczeń, oparta na Regulaminowych zasadach oraz Netykiecie, empatii, życzliwości, subtelności, odpowiedzialności za słowa;
– wspieranie się w rozwijaniu warsztatu;
– wskazywanie ciekawych rozwiązań i zmian (szeroko pojęty twórczy ferment);

Chcemy nadal tworzyć atmosferę sprzyjającą pracy twórczej i rozwojowi umiejętności pisania. Stawiamy więc na życzliwość. Nie obrażamy autorów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z pisaniem, a w konstruktywny, precyzyjny i rzeczowy sposób pokazujemy błędy oraz dajemy wskazówki, jak ich uniknąć w przyszłości.

Portal Pisarski jest naszym wspólnym dobrem, wspólną wartością!

W komentarzach nie podnośmy wątków personalnych, nie podsycajmy ewentualnych konfliktów osobistych, wynikających z innej percepcji rzeczywistości, wrażliwości lub poglądów na literaturę i jej funkcje, nie przenośmy na PP ewentualnych zatargów z innych Portali literackich.

Zadbajmy wszyscy o merytoryczne wspieranie i pozytywne wzmacnianie pracy twórczej, a nie krytykanctwo dla samego krytykanctwa albo wskazywania wyższości w swojej przygodzie z pisaniem. Zadbajmy o przyjazne wskazywanie mocnych i słabych stron w przedstawianych propozycjach Debiutantów. Zachęcajmy Autorów, którzy stawiają pierwsze kroki w pisaniu do odważnego eksperymentowania z formą i treścią.

Łączy nas wspólna pasja: Pasja Pisania!

Powyższą deklarację ideową precyzuje Regulamin Portalu, Netykieta i FAQ:


Definicje:


Administrator – osoba moderująca na Portalu. Ilekroć w Regulaminie mowa o Redaktorze należy przez to rozumieć również Administratora.


Forum – miejsce umożliwiające prowadzenie internetowych dyskusji niezwiązanych bezpośrednio z tekstami (proza, poezja, publicystyka, etc.) publikowanymi na Portalu.


 


1. Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego Portal Pisarski, dostępnego pod adresem http://www.portal-pisarski.pl, zwanego dalej Portalem lub Serwisem.


1.2 Właściciel zastrzega sobie prawo zmian treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, co wiąże się z obowiązkiem jego przestrzegania od momentu publikacji na Portalu. O każdej zmianie Regulaminu użytkownicy będą informowani.


1.3 Właścicielem Portalu jest Wiktor Orzeł (Sagitarius) zamieszkały w Bochni.


1.4 Właściciel może pełnić rolę Administratora.


1.5 Właściciel ma prawo do przekazania obowiązków Administratora (Redaktora)osobom trzecim. Redaktorami Portalu są Użytkownicy uznani przez Właściciela za osoby godne szczególnego zaufania.


1.6 Portal może być organizatorem konkursów, przy czym zasady konkursów definiowane są każdorazowo odrębnym Regulaminem.


2. Konto i rejestracja


2.1 Prawo do rejestracji na Portalu ma każda osoba fizyczna.


2.2 Rejestracja na Portalu jest jednoznaczna z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.


2.3 Rejestracja konta oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez Użytkownika na wysyłanie korespondencji na adres e-mail podany przy rejestracji.


2.4 Zatwierdzenie subskrypcji, zwanej również biuletynem, oznacza zgodę na otrzymywanie treści reklamowych na podany przy rejestracji adres e-mail.


2.5 Użytkownik ma prawo do posiadania na Portalu tylko jednego konta W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Administracji, istnieje możliwość założenia kilku kont z jednego adresu IP, np. kiedy naszymi Użytkownikami są małżonkowie, rodzeństwo, członkowie rodziny, korzystający z jednego komputera. Należy jednak pamiętać, o zgłoszeniu takiej sytuacji Redakcji Portalu.2.6 Administrator ma prawo do usunięcia kont wielokrotnie zarejestrowanych albo kont nieaktywnych.


2.7 Treści zawarte w profilu nie mogą być określeniami wulgarnymi, obraźliwymi lub też być kojarzone z osobami publicznymi, organizacją lub instytucją, której użytkownik nie jest faktycznym przedstawicielem.


2.8 W przypadku łamania Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w profilu bez uzgodnienia z Użytkownikiem.2.9 Nie ma możliwości zmiany nazwy uprzednio zarejestrowanego Użytkownika.


3. Prawa i obowiązki Użytkownika


3.1 Użytkownik ma prawo swobodnie wypowiadać się na każdy temat, jednakże z zachowaniem zasad obowiązujących na Portalu oraz zasad dobrego wychowania.


3.2 Użytkownik ma prawo do publikowania i komentowania tekstów z zachowaniem zasad obowiązujących na Portalu.


3.3 Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ortografii i gramatyki.


3.4 Zabrania się Użytkownikowi prowokowania sytuacji konfliktowych w komentarzach, prywatnych wiadomościach, na forum, w shoutbox, etc.


3.5 Użytkownik ma prawo zgłaszać Administracji sytuacje, które naruszają jego dobre imię, noszą znamiona nękania, etc. Redaktorowi odpowiedniego działu.


3.6 Użytkownik ma prawo wnieść skargę na działania Administratora do Właściciela Portalu.


3.7 Użytkownik ma prawo zgłaszać pomysły dotyczące funkcjonowania Portalu poprzez prywatną wiadomość do Redakcji lub w dedykowanych wątkach na forum.


4. Prawa i obowiązki Administratora


4.1 Portal jest moderowany i Administrator ma prawo do usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, jeżeli uzna je za obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, niezgodne z treścią Regulaminu Portalu lub poszczególnych jego fragmentów. Decyzje Administratora podjęte w powyższym zakresie są ostateczne i nieodwołalne.


4.2 Administracja dzieli się na dwa działy:


 • Dział Prozy

 • Dział Poezji

4.3 Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem poszczególnych działów należy zgłaszać odpowiednio Redakcji Prozy lub Poezji.


4.4 Administratorzy nie mają obowiązku tłumaczenia swoich działań przed Użytkownikami, jednak mają obowiązek to zrobić na żądanie Właściciela.


4.5 Administracja ma prawo usuwania tekstów, czasowego blokowania dostępu lub też usuwania kont Użytkowników naruszających zasady określone w Regulaminie.


4.6 Administrator ma prawo usuwania lub blokowania dyskusji pod tekstami, jeśli te naruszają zasady przyjęte na Portalu.


4.7 Administrator ma obowiązek rozpatrywać prośby, skargi, zażalenia Użytkowników w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia.


5. Zasady dodawania i publikowania tekstów


5.1.1 Nadsyłając utwór (tekst, grafikę) do Redakcji, Użytkownik udziela Portalowi Pisarskiemu nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie utworu w obrębie strony internetowej www.portal-pisarski.pl


5.1.2 Licencja może zostać w każdej chwili unieważniona przez Użytkownika (usunięcie konta lub publikacji).


5.2 Używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie utworów i innych materiałów udostępnianych przez Serwis jest ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują Użytkownikom.


5.3 Użytkownik może dowolnie modyfikować opublikowany tekst przy zachowaniu zasady podobieństwa do oryginału (zabronione jest podmienianie opublikowanego tekstu na inny). W przypadku usunięcia całej treści utworu łącznie z tytułem bądź pozostawienie tylko samego tytułu, Redakcja zastrzega sobie prawo skasowania pustej publikacji.5.4 Opublikowany utwór można usunąć po siedmiu dniach od daty publikacji. Dopuszcza się usunięcie tekstu przed upłynięciem tego czasu, w tym celu należy skontaktować się z Redaktorem.


5.5 Przesyłany do publikacji tekst powinien spełniać następujące wymogi:


5.5.1 Wymóg poprawności zgodnie z ogólnymi zasadami polskiej ortografii i gramatyki.


5.5.2 W przypadku tytułów obcojęzycznych, autor zobowiązany jest podać tłumaczenie, ewentualnie źródło cytatu lub inspiracji oraz umieścić je pod tekstem w formie przypisu, np. Bitter sweet symphony* - *Słodko-gorzka symfonia. Wymóg ten ma także zastosowanie przy zamieszczaniu tłumaczeń całych utworów literackich, gdzie pod przetłumaczonym tekstem należy umieścić cały tekst źródłowy lub odnośnik do źródła.
5.5.3 Punkt 5.5.1 może być pominięty, jeśli niezgodność gramatyczna i/lub ortograficzna jest wynikiem oryginalnej wizji Autora, czyli środkiem artystycznego wyrazu.
5.5.4 Przesyłane utwory powinny stać na dostatecznym poziomie literackim.
5.5.5 Użytkownik nie może zamieszczać treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego, niezgodnych z treścią Portalu Pisarskiego jako całości lub też poszczególnych jego fragmentów. Interpretacja treści dokonywana jest przez Administrację.


5.6 Redakcja ma prawo nie przyjąć tekstu do publikacji, a od jej decyzji nie ma odwołań.


5.7 Użytkownik ma prawo umieszczać teksty, podając przy tym prawdziwe lub bardzo podobne dane osobowe tylko za zgodą wymienionych osób, przy czym po wycofaniu zgody, Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia natychmiastowych zmian.


5.8 Użytkownik może zgłosić maksymalnie jeden tekst dziennie.


5.9 Zgłoszony przez Użytkownika tekst trafia do poczekalni, gdzie oczekuje na weryfikację i kwalifikację.


5.10 Weryfikacja i kwalifikacja tekstu jest dokonywana przez Grono Redakcyjne w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia.


5.11 Tekst może zostać opublikowany na Dolnej Półce, o czym decyduje grono redakcyjne w drodze głosowania. Decyzja zapada większością głosów.


5.12 Tekst opublikowany na Dolnej Półce może być przeniesiony do rubryki Górna Półka poezja/proza, kiedy zostanie dopracowany/poprawiony i poddany ponownej weryfikacji przez grono redakcyjne.


5.13 Ponowna weryfikacja może odbyć się na wniosek autora tekstu lub z inicjatywy Redakcji.


5.14 Po opublikowaniu tekstu Użytkownik ma ograniczone prawo edycji tekstu i nie może go usunąć przez siedem dni od daty ukazania.


5.15 W przypadku konieczności usunięcia tekstu przed upływem terminu siedmiu dni od daty publikacji, Użytkownik ma prawo zwrócić się z prośbą o usunięcie do Administratora.


5.16 Usunięcie tekstu jest jednoznaczne z usunięciem komentarzy, znajdujących się pod nim, bez możliwości przywrócenia.


5.17 Konsekwencje zamieszczenia przez Użytkownika tekstów, do których nie posiada on praw autorskich, obciążają wyłącznie jego i spowoduje to bezwarunkowe zablokowanie konta tego Użytkownika. W przypadku podejrzenia plagiatu, Administracja ma prawo wyłączyć możliwość komentowania, oceniania i zdjąć tekst ze strony głównej.


5.18 Użytkownik nie ma prawa do przekazywania tekstów o charakterze komercyjnym (reklama, zachęcanie do zakupów określonych produktów itp.) bez wcześniejszych ustaleń z Administratorem.


6. Zasady komentowania tekstów


6.1 Komentarze i opinie nie są objęte prawem autorskim i stają się własnością Serwisu od momentu ich wpisania.


6.2 Komentarze nie mogą obrażać autora utworu oraz osób postronnych.


6.3 Komentarze odwetowe karane będą ostrzeżeniem lub banem.


6.4 Komentarz musi jasno wyrażać opinie danego Użytkownika na temat utworu.


6.5 Komentujący powinien kierować się poziomem utworu, a nie sympatią czy antypatią do twórcy.


6.6 Komentarz powinien być tak rozbudowany, aby autor domyślił się, co przeszkadzało lub podobało się komentującemu.


6.7 Zabronione jest usuwanie czy modyfikowanie przypisów redakcyjnych dołączonych do nieregulaminowych komentarzy.


6.8 Komentarze to nie czat. Od rozmów niezwiązanych z tematem utworu jest shoutbox, prywatna wiadomość lub inna forma kontaktu z autorem.


6.9 Zabronione jest komentowanie innych komentarzy i osób komentujących.


6.10 Zabronione są komentarze ad personam.


6.11 Użytkownik ma prawo zgłosić komentarz w jego ocenie nieregulaminowy, korzystając z funkcji Zgłoś komentarz w prawym, górnym rogu okna komentarza.


6.12 Nieregulaminowe komentarze są rozpatrywane przez Administratora w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia.


6.13 Administrator nie ma obowiązku informować Użytkownika zgłaszającego komentarz jako nieregulaminowy o sposobie rozpatrzenia sprawy.


6.14 Użytkownik ma prawo oznaczyć komentarz jako pomocny, korzystając z funkcji Pomógł w prawym górnym rogu okna komentarza.


6.15 Użytkownik ma prawo edytować/usuwać swoje komentarze przez 24h od momentu opublikowania. W przypadku konieczności edycji po upływie 24h, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o korektę.


7. Galeria i forum


7.1 Jeżeli na zdjęciach dodanych do galerii występują osoby trzecie, Użytkownik umieszczający grafikę zobowiązany jest do otrzymania zgody na publikację zdjęcia, przy czym, po wycofaniu zgody tychże osób, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zdjęcia.


7.2 Zabronione jest umieszczenie utworów na forum i proszenie Użytkowników o opinie. Wątki takie będą kasowane bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Teksty publikujemy poprzez dodanie ich do poczekalni. Po zatwierdzeniu przez Redakcję trafią one na Stronę Główną, gdzie uzyskują możliwość skomentowania.


8. System kar


8.1 Za nieprzestrzeganie Regulaminu przewidziane są następujące kary:


8.1.1 Udzielenie ostrzeżenia.
8.1.2 Ban na czas określony.
8.1.3 Ban stały.
8.1.4 Usunięcie konta.
8.1.5 Ignorowanie przez Redakcję wysłanego tekstu - Blokada możliwości publikowania na Portalu.
8.1.6 Odebranie rang specjalnych otrzymanych w wyniku aktywności na Portalu.


8.2 Decyzja o karze dla Użytkownika podejmowana jest przez grono redakcyjne i przydzielana wykonawczo przez jednego Redaktora.


8.3 Użytkownik zbanowany traci prawa ustanowione w punkcie trzecim. Zalogowanie się do Serwisu będzie niemożliwe. Na prośbę Użytkownika konto może zostać usunięte wraz z całym dorobkiem pisarskim pozostawionym na Portalu.


8.4 Informacje o ostrzeżeniach i banach są jawne. Wszystkie ostrzeżenia znajdują się w profilu Użytkownika i w zakładce „komunikaty”. W przypadku zbanowania konta, Administracja jest zobowiązana wysłać e-mail wyjaśniający decyzję.


9. Postanowienia końcowe


9.1 Każdy Użytkownik przed rejestracją obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.


9.2 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany punktów Regulaminu; każdorazowa modyfikacja dokumentu będzie podana do publicznej informacji.


9.3 Każdorazowa zmiana Regulaminu musi zostać zaakceptowana przez Użytkowników.


9.4 Właściciel i Administracja zastrzegają sobie prawo do czasowego ograniczania zakresu działania Serwisu lub też przerw w jego działaniu, co może być związane z potrzebami natury technicznej lub organizacyjnej.


9.5 Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie zobowiązania prawne i materialne oraz koszty ewentualnych procesów sądowych w przypadku, gdyby jakakolwiek osoba wystąpiła z roszczeniami wobec Właściciela lub Administratorów, a roszczenia te byłyby skutkiem czynności dokonanych na Portalu przez Użytkownika.


9.6 Zabrania się Użytkownikom działania na szkodę Portalu.


9.7 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Właściciela i nie podlega odwołaniu.


9.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ani prawem powszechnym decyzje podejmuje Właściciel lub Administrator.


Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Kazjuno
17/06/2024 21:42
Odpisuję, miła Ivonno, z opóźnieniem. Byłem parę godzin out.… »
mike17
17/06/2024 16:56
Uroczy szorcik, magiczny i jednocześnie pełen realiów, które… »
ivonna
17/06/2024 14:08
Kaziu, żadnych przeprosin! Ja tylko tu siebie… »
ivonna
17/06/2024 13:59
Halo halo :) Nie wprowadziłeś mnie w czytelniczy dyskomfort.… »
Pulsar
17/06/2024 12:38
Trudno odnieść się do treści i ocenić. Brakuje puenty,… »
pociengiel
17/06/2024 09:04
Przeczytał się ten wiersz. Nie tyle wizja, co relacja.… »
Kazjuno
17/06/2024 06:37
Ivonno Serdeczne dzięki za ciekawy i cenny komentarz.… »
Kazjuno
17/06/2024 04:52
Ivonno, to ja powinienem przeprosić za próbę wykorzystywania… »
ivonna
16/06/2024 22:35
Poczytałam sobie Kaziu, Rozumiem, że to część większej… »
ivonna
16/06/2024 20:12
Hejka! Właśnie mam na liście do poczytania Z Warszawy do… »
valeria
16/06/2024 20:11
Takie to są bzdurki, nie ma jak normalne życie, wakacje na… »
mike17
16/06/2024 17:15
Na pewno weźmie Cię ns spacer, zwłaszcza że pachniesz… »
Kazjuno
16/06/2024 07:08
Czytałaś Ivonno "Przyjazd kumple"? Przyznam się,… »
ivonna
16/06/2024 02:20
Hej Gabrielu, wartko to się czyta :) Im dalej lecimy w… »
ivonna
16/06/2024 01:40
Kaziu. Gdybyś mnie teraz widział, zobaczyłbyś szeroki… »
ShoutBox
 • Jacek Londyn
 • 12/06/2024 14:22
 • a komentarzy ni chu, chu. "Czego oczy nie widzą, sercu nie żal"... Niby tak, lecz ja komentarze sobie cenię. Nierzadko lepiej niż kawa rano podnoszą ciśnienie.
 • Jacek Londyn
 • 12/06/2024 14:19
 • "Ostatnio widzianych" spory tłum,
 • Zbigniew Szczypek
 • 31/05/2024 21:10
 • "Po co tu jesteśmy, skoro ciągle się boimy?"- to taka "terapia", dla duszy i ciała, ekshibicjonizm w innym wymiarze. Skoro już tu jesteś, zrzuć ostatni listek! Bądź wreszcie wolny
 • Zbigniew Szczypek
 • 31/05/2024 19:34
 • Gramofonie - dołącz do nas z komentarzami, a na pewno będzie się działo więcej i lepiej, bo kto, jak nie Ty, swoją siłą głosu dotrze do najdalszych zakątków "galaktyk" ;-}
 • Wiktor Orzel
 • 31/05/2024 10:32
 • Dzieje się to, co zwykle. Ktoś wrzuca tekst, inni go komentują i tak się toczy tutaj życie ;)
 • Gramofon
 • 30/05/2024 11:13
 • dzieje się tu coś?
 • Zbigniew Szczypek
 • 15/05/2024 21:38
 • Najgorsze co może być, jeśli chodzi o komentarze, jeśli zostają tylko grupy tzw. "wzajemnej adoracji", z komentarzami schematycznymi i w zasadzie nic nie wnoszącymi do twórczości. Nie chciałbym tego.
 • Zbigniew Szczypek
 • 15/05/2024 20:30
 • Kaziu, my to wiemy, że to czasem działa na zasadzie "łańcuszka szczęścia" ale denerwuje, gdy ktoś go "przerywa", w tedy wraca cisza i "bezkomentarz" opanowuje znowu kolejną falą
 • Kazjuno
 • 15/05/2024 14:01
 • Piszcie, publikujcie i twórzcie komentarze!
Ostatnio widziani
Gości online:15
Najnowszy:Mon Sara Pescado