Prawdopodobieństwo - dodatek111
Proza » Miniatura » Prawdopodobieństwo
A A A
Rachunek prawdopodobieństwa jest sztuką. Nie, to nauka, choć może wydawać się inaczej.
Uczeni obliczyli, jakie jest prawdopodobieństwo, że małpa, naciskając przypadkowo klawisze maszyny do pisania, napisze, czy raczej odtworzy, "Wojnę i pokój". Ponieważ zabrakło liczb, aby wyrazić wynik, użyli określenia nieskończona ilość razy. Nieskończona ilość małp w nieskończenie długim czasie. Oznacza to, że cokolwiek pomnożymy przez nieskończoność, staje się możliwe.
Edward stał w osiedlowym sklepie z dziesięciozłotowym banknotem w zaciśniętej dłoni i patrzył na kartkę krzyczącą "16,99". Ubrany był jak przeciętny menel, choć nieco bardziej czysto.
– Ile brakuje, panie Edwardzie? – z uśmiechem zapytała ekspedientka.
– No właśnie liczę. Mam problem z ogarnięciem nieskończoności.
Rozmowę przerwał rudy chłopiec, który wszedł do sklepu.
– Dwa piwa, szefowo! – zawołał, sztucznie obniżając głos.
Ekspedientka spojrzała na niego poważnie, a potem powolnym ruchem głowy poprowadziła jego wzrok do tabliczki z napisem "Osobom niepełnoletnim alkoholu nie sprzedajemy".
– Nie żartuj, lala – próbował ratować sytuację młodzieniec.
Dziewczyna parsknęła śmiechem.
Chłopiec wybiegł ze sklepu.
– Pożyczę panu, choć cel nie jest godny pochwały. Może raczej wpadłby pan do mnie na obiad?
– Zbyt łatwo ulega pani emocjom, takich ludzi jak ja nie zaprasza się do domu. To, że lepiej wysławiam się od przeciętnego pijaczka, nie powinno usypiać czujności. Mógłbym panią okraść albo... Przepraszam – powiedział zdenerwowany i szybko wyszedł.
                                                                                          * * *
– Witam szanownego kolegę. – Profesor Solecki wyciągnął rękę do Edwarda.
– Nie mogę kontynuować badań. – Edward jeszcze się nie uspokoił. – Jedyny wniosek jest taki, że ludzie lubią meneli, dają im pieniądze, zapraszają do domów i ciągle chcą pomagać.
Profesor roześmiał się. Potem nagle spoważniał. Odezwał się po chwili kłopotliwego milczenia:
– Przepraszam. Założyłem się z kolegami, że z wykształconego człowieka nie można zrobić menela. Pan jest piąty, który to potwierdza. Na razie wynik pięć do zera, ale wciąż jeszcze pięciu pana kolegów próbuje odebrać mi zwycięstwo.
Teraz Edward się roześmiał.
– Słyszał pan, że małpie udało się napisać "Wojnę i pokój"?
– Tak? – Profesor miał minę pacjenta kliniki kosmetycznej po nieudanym przeszczepie skóry z pośladków na twarz.
Poleć artykuł znajomym
Pobierz artykuł
Dodaj artykuł z PP do swojego czytnika RSS
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • E-mail znajomego:
 • E-mail polecającego:
 • Poleć ten artykuł znajomemu
 • Znajomy został poinformowany
dodatek111 · dnia 19.08.2018 18:16 · Czytań: 280 · Średnia ocena: 0 · Komentarzy: 8
Komentarze
AntoniGrycuk dnia 19.08.2018 18:56
Przykro mi, ale z tym wnioskiem, że ludzie lubią meneli, zupełnie się nie zgadzam. Mój wniosek jest inny – w większości boją się ich, i to nie tylko tego, że mogę być np. okradzeni.
Bardzo ładna pointa z "Wojną i pokojem"...
I śliczne zdanie z tym przeszczepem.
Co do warsztatu to brakowało kilku przecinków, niektóre dialogi zapisane nie najlepiej. Ale czytało się lekko, sprawnie, płynnie.

Pozdrawiam
dodatek111 dnia 20.08.2018 09:11
Dziękuję za czytanie i komentarz. Co do wniosku. oczywiście że jest fałszywy. przeczytaj uważnie, a zrozumiesz dlaczego:)
Pozdrawiam:)
Barbara K.W. dnia 20.08.2018 13:19
Przewrotny interesujący pomysł.
Wzruszyłam się:
Cytat:
Czer­wo­ne uszy chłop­ca wy­sta­ją­ce z pło­mien­nych wło­sów wy­bie­gły na chu­dych no­gach ze skle­pu

bo lubię klimaty absurdu.
Skoro wszystko jest kwestią prawdopodobieństwa, ale i czasu czekam na dalsze prace do poczytania. Pozdrawiam.
dodatek111 dnia 20.08.2018 14:01
Dziękuję. Wszystko może się zdarzyć, to tylko kwestia... :) Pozdrawiam.
Miladora dnia 20.08.2018 16:36
Przewrotnie pomyślane, Dod, ale od strony technicznej warto byłoby jeszcze dopracować miniaturkę. Dobrze, że krótka. ;)

Cytat:
Ra­chu­nek praw­do­po­do­bień­stwa jest sztu­ką. Jest oczy­wi­ście nauką,

Powtórzenie i przypadkowy rym, ale nie będę sugerować rozwiązań, bo wiem, że lubisz sam to robić.
Cytat:
ale słabo broni swego ści­słe­go po­cho­dze­nia. Kla­sy­fi­ka­cja nie ma zresz­tą naj­mniej­sze­go zna­cze­nia.

Archaizm i przypadkowy rym.
Cytat:
Na­ukow­cy ob­li­czy­li(,) jakie jest praw­do­po­do­bień­stwo, że małpa(,) na­ci­ska­jąc przy­pad­ko­wo kla­wi­sze ma­szy­ny do pi­sa­nia, na­pi­sze, czy ra­czej od­two­rzy(,) "Wojnę i pokój".

Cytat:
wynik tych ob­li­czeń, użyli okre­śle­nia, nie­skoń­czo­na ilość razy.

Powtórzenie i bez podkreślonego przecinka. Nieskończoną ilość razy dałabym kursywą.
Cytat:
Edward stał w mo­no­po­lo­wym z dzie­się­cio­zło­to­wym bank­no­tem w za­ci­śnię­tej dłoni i wzro­kiem

Przypadkowe rymy.
Cytat:
Ubra­ny był, jak prze­cięt­ny menel

Bez przecinka.
Cytat:
(-) Ile bra­ku­je(,) panie Edwar­dzie? (-) z uśmie­chem za­py­ta­ła eks­pe­dient­ka.

Słowa w wołaczu zawsze oddzielamy przecinkami.
(-) (-) - powinny być myślniki (–), nie dywizy. Popraw w całym tekście.
Cytat:
- Dwa piwa(,) sze­fo­wo(!) - za­wo­łał(,) sztucz­nie ob­ni­ża­jąc głos.

Skoro "zawołał", to dałabym wykrzyknik.
Cytat:
- Nie żar­tuj(,) lala - pró­bo­wał ra­to­wać

Cytat:
Czer­wo­ne uszy chłop­ca wy­sta­ją­ce z pło­mien­nych wło­sów wy­bie­gły na chu­dych no­gach ze skle­pu.

Chociaż to zdanie ma pewien urok, miniaturka nie jest groteską, więc zupełnie tu nie pasuje.
Cytat:
To, że le­piej wy­sła­wiam się od prze­cięt­ne­go pi­jacz­ka(,) nie po­win­no usy­piać czuj­no­ści.

Cytat:
Prze­pra­szam. - po­wie­dział zde­ner­wo­wa­ny i szyb­ko wy­szedł.

Bez kropki, bo to kwestia "mówiona", czyli jedno zdanie.
Cytat:
- Witam sza­now­ne­go ko­le­gę(.) - (P)ro­fe­sor So­lec­ki wy­cią­gnął rękę do Edwar­da.

A tu kropka i duża litera, bo to dwa zdania - kwestia i czynność.
Cytat:
- Nie mogę kon­ty­nu­ować badań(.) - Edward jesz­cze się nie uspo­ko­ił(.) - Je­dy­ny wnio­sek jest taki,

Podobnie jak wyżej to dwa zdania, a więc kropki na końcu każdego z nich.
Cytat:
Ode­zwał się po chwi­li kło­po­tli­we­go mil­cze­nia(:)
- Prze­pra­szam. Za­ło­ży­łem się z ko­le­ga­mi,

Dwukropek rozpoczynający kwestię.
Cytat:
- Sły­szał pan, że mał­pie udało się na­pi­sać "Wojnę i Pokój"?

"Wojnę i pokój".
Cytat:
- Tak? - (P)ro­fe­sor miał minę jak pa­cjent kli­ni­ki ko­sme­tycz­nej po nie­uda­nym prze­szcze­pie skóry z po­ślad­ków na twarz.

Duża litera, bo to dwa zdania.
A "na twarz" to zbędne dopowiedzenie.
Podkreślone wpada na siebie, dlatego lepiej byłoby dać - niczym pacjent kliniki (...) - albo - miał minę pacjenta kliniki kosmetycznej (...).

W tekście prozatorskim także warto zwracać uwagę na powtórzenia i przypadkowe rymy, bo zaburzają stylistykę. Ale skoro z wierszami już sobie radzisz, to z prozą też Ci się uda. :)
I dobrze, że zaczynasz od małych form, bo łatwiej je ogarnąć i dopracować.
Jest nieźle, więc powodzenia z następnymi.

Serdeczności. :)
dodatek111 dnia 22.08.2018 15:10
Dziękuję Milu, poprawiłem. Zakładam, że wszystko i bez pomyłem. Ciekawe, jak będzie z następnym tekstem:)
Miłego:)
Miladora dnia 24.08.2018 14:26
No i dobrze. :)

Zwróć jeszcze tylko uwagę na te zdania:
Cytat:
Ra­chu­nek praw­do­po­do­bień­stwa jest sztu­ką. Nie, to nauka, choć nie za­wsze jest to oczy­wi­ste.

Powtórzenia.
Cytat:
Prze­pra­szam (-) po­wie­dział zde­ner­wo­wa­ny i szyb­ko wy­szedł.

A tu zapomniałeś o myślniku (–).

dodatek111 napisał:
Ciekawe, jak będzie z następnym tekstem:)

Też jestem ciekawa. :)

Miłego, Dod. :)
dodatek111 dnia 24.08.2018 15:10
Dziękuję:)
Mam parę pomysłów, więc niedługo się przekonamy:)
Miłego:)
Polecane
Ostatnie komentarze
Pokazuj tylko komentarze:
Do tekstów | Do zdjęć
Dobra Cobra
15/07/2019 23:12
Madawydar, Jak celnie się domyslasz to tylko opowiesc.… »
Marek Adam Grabowski
15/07/2019 22:25
Chodziło mi o to, czemu zabił i co łączyło go z tą… »
PrzemeK155J
15/07/2019 20:39
Pod koniec chciałem nieco wspomnieć o naszym trybie życia,… »
StalowyKruk
15/07/2019 18:04
Dziękuję. Pracuję nad rozdziałem drugim, ale jak zwykle… »
22227
15/07/2019 17:57
Ciekawy tekst, tylko z tym mózgiem to o wiele bardziej… »
DanielKurowski1
15/07/2019 16:11
Komentarz dopiero po miesiącu, ale sesja nie wybacza.… »
czarnanna
15/07/2019 15:36
Bardzo dziękuję za odkurzenie mojego tekstu, Antoni :) Od… »
czarnanna
15/07/2019 15:31
Cieszę się, że rymowanka wpadła Ci w oko/ucho :D Lubię… »
wiosna
15/07/2019 15:14
I jeszcze rymy wewnętrzne:) Lubię czasem się tak pobawić,… »
wiosna
15/07/2019 15:02
Ładnie o wiośnie:) »
wiosna
15/07/2019 14:53
E tam. Na pewno nie jesteś gruboskórny ;) Za to ja, mimo… »
wiosna
15/07/2019 14:48
Dziękuję za wspólną podróż:) Pozdrawiam z uśmiechem:) »
wiosna
15/07/2019 14:46
To dla mnie wielki komplement. Dziękuję i pozdrawiam:) »
wiosna
15/07/2019 14:44
Hubercie dziękuję za wzruszenie i również pozdrawiam:) »
wiosna
15/07/2019 14:40
Dzięki za wizytę Marku:) A mógłbyś zdradzić które to… »
ShoutBox
 • mike17
 • 15/07/2019 15:55
 • Przelotem w stolicy, na dobre wrócę pod koniec sierpnia. Pozdrawiam Was i życzę dobrych, udanych tekstów, no i wakacji rzecz jasna :)
 • czarnanna
 • 14/07/2019 14:53
 • Miłej niedzieli! Leniwej lub aktywnej (co kto woli) :D
 • czarnanna
 • 14/07/2019 14:46
 • Naturalnie, Antoni!
 • AntoniGrycuk
 • 12/07/2019 23:28
 • I mam nadzieję, że pochwalisz się efektami?
 • AntoniGrycuk
 • 12/07/2019 23:03
 • No, tego jeszcze nie grali :) Super mi miło! Tylko uważaj, bo sporo w tej mojej muzyce jest niepokoju, czy wręcz krzyku, jak w niektórych. Choć uważam, że tylko kilka jest naprawdę dobrych.
 • czarnanna
 • 12/07/2019 22:59
 • Super!!! Bardzo mi się podobają serio, chyba będę do nich malować :D
 • AntoniGrycuk
 • 12/07/2019 22:56
 • Albo zupełnie moje, albo te z opisem Projekt to z zespołem sprzed lat.
 • czarnanna
 • 12/07/2019 22:50
 • Ale to te wszystkie utwory są Twoje?!
 • czarnanna
 • 12/07/2019 22:41
 • Antoni, bardzo intrygująca ta Twoja kompozycja. Gratuluję :)
 • Dobra Cobra
 • 12/07/2019 13:01
 • I dzięki życzeniem Vanillivi wypoczywala dobrze. Bo gdyby ich nie było....
Ostatnio widziani
Gości online:13
Najnowszy:coralieb5a
Wspierają nas